• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5กรมการขนส่งทางบก

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1  เดิมชื่อว่า “สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สาขา 1” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2527 เพื่อปฏิบัติงานด้านทะเบียนภาษีรถ ตรวจสภาพรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รับผิดชอบเขตพื้นที่บางขุนเทียน ธนบุรี คลองสาน ราษฎร์บูรณะ และยานนาวา โดยเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก

23 กรกฎาคม 2531 กรมการขนส่งทางบก ได้รับโอนงานตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์และล้อเลื่อนจากกรมตำรวจ จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนรถยนต์สาขา 1 ขึ้นมาอีกหน่วยงานหนึ่ง เพื่อปฏิบัติงานด้านทะเบียนรถ ตรวจสภาพรถ และใบอนุญาตขับรถ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทะเบียนรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก  หน่วยงานทั้ง 2 หน่วย ต่างปฏิบัติงานเป็นเอกเทศไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ใช้อาคารสำนักงานเดียวกัน

ปีงบประมาณ 2533 มีการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2533 - 2535) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ โดยรวมสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครสาขา 1 และสำนักงานทะเบียนรถยนต์สาขา 1 เข้าด้วยกันเป็นหน่วยงานเดียว  มีฐานะเทียบเท่าระดับกอง อยู่ในความรับผิดชอบของ รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ และกำหนดชื่อใหม่ว่า "สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1”

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2552 โดยแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบกใหม่  พร้อมปรับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 จึงถูกกำหนดชื่อใหม่เป็น "สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1" ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 1005 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 มีพื้นที่ 16 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา ประกอบด้วย อาคาร คสล. 3 ชั้น พร้อมโรงตรวจสภาพรถ อาคารเก็บเอกสาร 1 หลัง และอาคารโรงอาหาร 1 หลัง

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
459
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
536,724
  • E-mail : webmaster@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl