• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ

ต้นทุนที่รถวิ่งเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ถึง 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายต้นทุนที่รถวิ่งทั้งหมด ซึ่งปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุก สามารถจำแนกออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่

เป็นส่วนที่สามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ ซึ่งได้แก่ น้ำหนักบรรทุก ความสูงของตัวรถ กำลังในการขับเคลื่อนจำนวนยาง และจำนวนเพลา นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเลือกใช้กำลังของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุก การเลือกใช้รถพ่วงและรถบรรทุก กึ่งพ่วงที่เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุก ซึ่งจะรวมไปถึงจำนวนยาง และจำนวนเพลาที่ใช้กับรถเหล่านี้อีกด้วย ข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นส่วนที่สามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้องและเหมาะสมได้

การเลือกใช้กำลังของเครื่องยนต์ที่สูงมิได้ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องยนต์ที่มีกำลังต่ำเสมอไป แต่สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้รถนั้นคือจะต้องพิจารณากำลังของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน การศึกษาข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงการหาสาเหตุของอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและวิธีแก้ไข เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินงาน

การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ภายในรถบรรทุก ต้องบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด ระบบเหล่านี้ได้แก่ ระบบเชื้อเพลิง ระบบกรองอากาศ ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น ระบบบังคับเลี้ยว ระบบปรับอากาศ และระบบเบรกแต่ในส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ และการส่งกำลังขับไปยังล้อและยาง การใช้รถโดยไม่มีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์หรือไม่บำรุงรักษาตามที่คู่มือได้กำหนดไว้ จะทำให้เครื่องยนต์และระบบที่เกี่ยวข้องไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานหนักๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง นอกจากนี้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการส่งกำลังอื่นๆ ก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นกัน เช่น คุณภาพของยางรถ การปรับมุมของล้อรถ เป็นต้น ดังนั้นจึงควรจัดให้มีการบำรุงรักษาให้ตรงตามเวลาและมาตรฐานที่กำหนดการดูแลบำรุงรักษา

ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การขึ้นทางลาดชัน ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0.03 ลิตร/กม. อีกทั้งสภาพการจราจรที่ติดขัดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้สภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ตาม แต่ก็สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะที่ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้

ควรปลูกฝังพนักงานที่ขับรถให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างประหยัดรวมถึงการขับรถอย่างปลอดภัยดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจึงเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต้องให้ความสำคัญ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็คือ สภาพรถ สมรรถนะ การจัดการด้านต่างๆ ระบบการบริหารงาน แต่ปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือ บุคลากร โดยเฉพาะพนักงานขับรถ จึงต้องพิจารณาว่าทำอย่างไรถึงจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพนักงานขับรถมีบทบาทสำคัญที่สุด ผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับรถให้ประหยัด รู้วิธีการตรวจเช็ครถที่ถูกต้อง และที่สำคัญต้องการมีความระมัดระวังในการขับขี่

  1. ปัจจัยด้านเทคนิค

  2. ปัจจัยด้านการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

  3. ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมภายนอก

  4. ปัจจัยด้านการขับขี่

DLT vehicle Tax
สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
DLt Smart Queue
การชำระภาษีออนไลน์
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สื่อออนไลน์
คู่มือการใช้งาน DLT QR LICENCE
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
คู่มือการชำระภาษีผ่านเน็ต e-service
เว็บไซต์จังหวัดตราด
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการรถบรรทุก(70)
ยื่นคำขอต่ออายุประกอบการรถบรรทุก(80)
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง30
รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อสอบสำหรับการทดสอบใบอนุญาต
แบบฟอร์มคำขอ
ประมูลเลขสวย
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
โรงเรียนสอบขับรถ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

328 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
2,216
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3,499,299
  • โทรสาร : 039-520740
  • E-mail : tratdlt56@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl