• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนรถภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน หากแจ้งเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย

การโอนกรรมสิทธิ์รถ

 • หลักฐานที่ใช้
  1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
  2. หลักฐานการโอน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย กรณีเป็นการเช่าซื้อ ให้ใช้ หลักฐานสำเนาหรือภาพถ่ายสัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีค่าเช่าซื้อ ในงวดสุดท้าย พร้อมหนังสือยืนยันการชำระค่าเช่าซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วนจากผู้ให้เช่าซื้อ
  3. หลักฐานประจำตัวผู้โอน และผู้รับโอน ได้แก่
   • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
   • ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

การโอนสิทธิการใช้รถ

 • หลักฐานที่ใช้
  1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
  2. หลักฐานการถอนรถออกจากบัญชี ขส.บ.11 ของผู้โอน
  3. หลักฐานการโอนสิทธิการใช้รถ เช่น สัญญาเช่าซื้อ หนังสือโอนสิทธิการเช่าซื้อ สัญญาเข้าร่วมกิจการ
  4. หลักฐานประจำตัวผู้โอนหรือผู้รับโอน ได้แก่
   • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
   • ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

การโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการใช้รถ

 • หลักฐานที่ใช้
  1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
  2. หลักฐานการถอนรถออกจากบัญชี ขส.บ.11 ของผู้โอน
  3. หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
  4. หลักฐานประจำตัวผู้โอนหรือผู้รับโอน ได้แก่
   • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
   • ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

การโอนโดยการรับมรดก หรือ ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

 • หลักฐานที่ใช้
  1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
  2. สำเนาใบมรณบัตรของเจ้าของรถซึ่งเป็นเจ้ามรดก
  3. หลักฐานประจำตัวผู้รับมรดก หรือ ผู้จัดการมรดก ได้แก่
   • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
   • ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

การโอนโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม และไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ต้องใช้หนังสือรับรองผลการสอบปากคำทายาทจากสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอก่อนดำเนินการโอน)

 • หลักฐานที่ใช้
  1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
  2. สำเนาใบมรณบัตรของเจ้าของรถซึ่งเป็นเจ้ามรดก
  3. หลักฐานประจำตัวผู้โอน และ ผู้รับโอน ได้แก่
   • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
   • ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

การโอนโดยคำสั่งศาล หรือคำพิพากษาของศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

 • หลักฐานที่ใช้
  1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
  2. คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือหนังสือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้โอนรถให้กับผู้รับโอน
  3. หลักฐานประจำตัวผู้รับโอน ได้แก่
   • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
   • ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • ขั้นตอนการโอนรถ
  1. ยื่นคำขอโอน พร้อมหลักฐาน
  2. นำรถไปตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถ (กรณีที่ต้องตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถ)
  3. ชำระค่าธรรมเนียม
  4. รับใบเสร็จรับเงิน และรับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน
DLT vehicle Tax
สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
DLt Smart Queue
การชำระภาษีออนไลน์
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สื่อออนไลน์
คู่มือการใช้งาน DLT QR LICENCE
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
คู่มือการชำระภาษีผ่านเน็ต e-service
เว็บไซต์จังหวัดตราด
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการรถบรรทุก(70)
ยื่นคำขอต่ออายุประกอบการรถบรรทุก(80)
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง30
รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อสอบสำหรับการทดสอบใบอนุญาต
แบบฟอร์มคำขอ
ประมูลเลขสวย
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
โรงเรียนสอบขับรถ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

328 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,001
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3,508,144
 • โทรสาร : 039-520740
 • E-mail : tratdlt56@gmail.com
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl