• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนรถภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน หากแจ้งเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย

การโอนรถ ซื้อขายหรือเช่าซื้อ

หลักฐานที่ใช้

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หลักฐานการโอน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขายกรณีเป็นการเช่าซื้อ ให้ใช้ หลักฐานสำเนาหรือภาพถ่ายสัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีค่าเช่าซื้อ ในงวดสุดท้าย พร้อมหนังสือยืนยันการชำระค่าเช่าซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วนจาก ผู้ให้เช่าซื้อ
 3. หลักฐานประจำตัวผู้โอน และผู้รับโอน ได้แก่
  • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
  • ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

การโอนโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม และไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ต้องใช้หนังสือรับรองผลการสอบปากคำทายาทจากสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ ก่อนดำเนินการโอน)

หลักฐานที่ใช้

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณะบัตรของเจ้าของมรดก
 3. หลักฐานประจำตัวผู้โอนหรือผู้รับโอน ได้แก่
  • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

การโอนรถโดยคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

หลักฐานที่ใช้

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หนังสือเจ้าของพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้โอนรถให้กับผู้รับโอน พร้อมทั้งบัญชี รายละเอียดของรถคันดังกล่าว
 3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
 4. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่
  • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. ยื่นคำขอโอนรถ พร้อมหลักฐาน
 2. ชำระค่าคำขอ 5 บาท ค่าธรรมเนียม 100 บาท ค่าอากรแสตมป์ซื้อขายอัตราร้อยละ 0.50 ของราคารถที่เจ้าหน้าที่ประเมิน
 3. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
DLT vehicle Tax
สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
DLt Smart Queue
การชำระภาษีออนไลน์
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สื่อออนไลน์
คู่มือการใช้งาน DLT QR LICENCE
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
คู่มือการชำระภาษีผ่านเน็ต e-service
เว็บไซต์จังหวัดตราด
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการรถบรรทุก(70)
ยื่นคำขอต่ออายุประกอบการรถบรรทุก(80)
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง30
รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อสอบสำหรับการทดสอบใบอนุญาต
แบบฟอร์มคำขอ
ประมูลเลขสวย
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
โรงเรียนสอบขับรถ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

328 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
2,678
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3,499,761
 • โทรสาร : 039-520740
 • E-mail : tratdlt56@gmail.com
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl