• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

ข้อกฎหมายที่ผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของรถและผู้ขับรถพึงทราบ

ข้อกฎหมายที่ผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของรถและผู้ขับรถพึงทราบ

 1. นับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2550 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 บัญญัติให้รถที่จดทะเบียนและชำระภาษีประจำปีสำหรับรถครบถ้วนถูกต้องแล้วไม่ต้องติดเครื่องหมายแสดงการจัดให้มีประกันภัยความเสียหาย แต่เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถ สมควรเก็บรักษาหลักฐานแสดงการมีประกันความเสียหายไว้ประจำรถ เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานหรือเป็นหลักฐานสำหรับใช้แจ้งเหตุกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ
 2. ในการขับรถผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถติดตัว และใบอนุญาตขับรถนั้นจะต้องเป็นชนิดหรือประเภทตรงตามชนิดรถที่ขับ มิฉะนั้น อาจมีความผิดถึงติดคุก คือต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 3. การขับรถขณะใช้ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ใบสั่งที่ออกโดยเจ้าพนักงานจราจร) หรือหนังสือให้ไปรายงานตัว (ใบสั่งออกโดยผู้ตรวจการ กรมการขนส่งทางบก) ที่ออกเพื่อให้ใช้แทนใบอนุญาตสามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
  • ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ใบสั่งออกโดยเจ้าพนักงานจราจร)ให้ใช้แทนใบอนุญาตได้ 7 วัน
  • หนังสือให้ไปรายงานตัว (ใบสั่งออกโดยผู้ตรวจการ กรมการขนส่งทางบก) ให้ใช้แทนใบอนุญาตได้ 72 ชั่วโมง
 4. การขับรถภายหลังจากใบสั่งที่ออกเพื่อให้ใช้แทนใบอนุญาตสิ้นสุดระยะเวลาลง ไม่ถือเป็นความผิดฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต แต่เป็นความผิดฐานไม่มีใบอนุญาตขับรถขณะขับรถตาม มาตรา 101 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
 5. แม้กฎหมายจะมิได้กำหนดให้รถที่ใช้ในการขนส่ง ต้องจัดให้มีสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนไว้สำหรับให้เจ้าพนักงานตรวจสอบก็ตาม แต่เพื่อประโยชน์ในการแสดงเป็นหลักฐานเมื่อมีการขอตรวจสอบหรือจำเป็นต้องใช้ในเหตุอื่นๆ เช่น แสดงต่อผู้รับประกันภัย จึงควรจัดให้มีหนังสือแสดงการจดทะเบียนติดรถตลอดเวลาใช้รถด้วย
 6. การเสพสุราในขณะขับรถอาจได้รับการตรวจสอบ ดังนี้

  กรณีตาม (1) และ (2) เจ้าพนักงานตามข้อ 6.1 สามารถดำเนินการได้เอง แต่กรณีตาม (3) ให้ส่งตัวผู้ขับขี่ไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อดำเนินการ

  • เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตรวจทดสอบ
   • เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้าหน้าที่
   • ผู้ตรวจการ
  • วิธีการตรวจทดสอบ
   • ตรวจวัดลมหายใจ
   • ตรวจวัดจากปัสสาวะ
   • ตรวจวัดจากเลือด
  • เกณฑ์การวินิจฉัยผล ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเมาสุรา
   • กรณีตรวจวัดจากเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
   • กรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปัสสาวะ ให้เทียบปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้แอลกอฮอล์ในเลือดเป็นเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
    • กรณีตรวจวัดจากลมหายใจให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับ 2,000
    • กรณีตรวจวัดจากปัสสาวะ ให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับ 1/1.3
  • กรณีผู้ขับรถฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวนพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการที่สั่งให้รับการตรวจทดสอบแต่ปฏิเสธ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 7. การเสพยาเสพติดให้โทษในขณะขับรถอาจได้รับการตรวจทดสอบดังนี้
  • เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตรวจทดสอบ
   • เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน และพนักงานเจ้าหน้าที่
   • ผู้ตรวจการ
  • วิธีการตรวจทดสอบเบื้องต้น
   • ให้ใช้วิธีการทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสี (Color Test)
   • การทดสอบปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassays)
  • เกณฑ์การวินิจฉัยผล
   • การทดสอบโดยปฏิกิริยาการเกิดสี (Color Test) น้ำยาเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีม่วงหรือสีม่วงแดง
   • การทดสอบปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassays) ปรากฏปริมาณ สารเสพติดตั้งแต่ 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรขึ้นไป

   กรณีผลการตรวจทดสอบเบื้องต้นตามข้อ 7.2 (1) และ (2) แสดงว่าอาจมีสารเสพติดให้เจ้าพนักงานจัดให้มีการตรวจยืนยันผลจากสถาบันนิติเวชวิทยา กองพิสูจน์หลักฐาน หรือโรงพยาบาลของรัฐอีกครั้งโดยเร็ว และให้ใช้วิธีการตรวจสารเสพติดโดยแยกสารผสมออกจากกัน (Chromatography)

  • กรณีผู้ขับรถฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจการที่สั่งให้ตรวจทดสอบ เจ้าพนักงานมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้เพื่อดำเนินการสอบตรวจได้ และเมื่อผู้นั้นยอมรับการตรวจสอบแล้วให้ปล่อยตัวไปทันที ซึ่งกรณีการฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 8. ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ เว้นแต่จะได้ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องจับหรือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ก็ให้สามารถกระทำได้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400 บาท ถึง 1,000 บาท
DLT vehicle Tax
สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
DLt Smart Queue
การชำระภาษีออนไลน์
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สื่อออนไลน์
คู่มือการใช้งาน DLT QR LICENCE
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
คู่มือการชำระภาษีผ่านเน็ต e-service
เว็บไซต์จังหวัดตราด
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการรถบรรทุก(70)
ยื่นคำขอต่ออายุประกอบการรถบรรทุก(80)
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง30
รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อสอบสำหรับการทดสอบใบอนุญาต
แบบฟอร์มคำขอ
ประมูลเลขสวย
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
โรงเรียนสอบขับรถ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

328 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,203
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3,508,346
 • โทรสาร : 039-520740
 • E-mail : tratdlt56@gmail.com
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl