• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

หลักเกณฑ์ทั่วไป

 1. ใบอนุญาตขับรถ ขาดอายุ ไม่เกิน 1 ปี สามารถดำเนินการได้เลย
 2. ใบอนุญาตขับรถ ขาดอายุ เกิน 1 ปี ต้องสอบข้อเขียน
 3. ใบอนุญาตขับรถ ขาดอายุ เกิน 3 ปี ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบข้อเขียน และสอบขับรถ

คุณสมบัติ

 1. จักรยานยนต์ อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ (ขับรถไม่เกิน 110 ซีซี.)
 2. รถยนต์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 3. รถจักรยานยนต์สาธารณะ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 4. รถยนต์สาธารณะ อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริง
 2. ใบรับรองแพทย์(รับรองว่าไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการขับรถ 5 โรค) ออกก่อนวันยื่นคำขอ ไม่เกิน 1 เดือน
 3. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นๆ ที่ไม่ขาดอายุ (ถ้ามี)
 4. กรณีเป็นชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) แทนบัตรประชาชน ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) หรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ที่สถานทูตออกให้ หรือทางราชการออกให้แทนทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบหลักฐาน/ออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 3. อบรม 4 ชม. (2 วัน)
 4. สอบข้อเขียน หลักเกณฑ์ ผ่าน 75% จาก 30 ข้อ ต้องได้ 23 ข้อ จึงจะถือว่า ผ่าน กรณีไม่ผ่านการทดสอบให้ทดสอบแก้ตัวได้อีกหนึ่งครั้งในวันนั้น หากยังไม่ผ่านอีก จะออกใบนัดมาทำการทดสอบแก้ตัวใหม่ ในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่สอบไม่ผ่าน แต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันยื่นคำขอ
 5. สอบขับรถ หลักเกณฑ์กำหนดสอบ 3 ท่า กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบ ในท่าใด ให้มาทดสอบแก้ตัวเฉพาะท่าที่ไม่ผ่าน เมื่อพ้นกำหนด 3 วันทำการ นับแต่วันที่ ทดสอบไม่ผ่าน แต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นคำขอ
 6. ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตขับรถ
DLT vehicle Tax
สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
DLt Smart Queue
การชำระภาษีออนไลน์
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สื่อออนไลน์
คู่มือการใช้งาน DLT QR LICENCE
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
คู่มือการชำระภาษีผ่านเน็ต e-service
เว็บไซต์จังหวัดตราด
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการรถบรรทุก(70)
ยื่นคำขอต่ออายุประกอบการรถบรรทุก(80)
ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง30
รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ1584
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อสอบสำหรับการทดสอบใบอนุญาต
แบบฟอร์มคำขอ
ประมูลเลขสวย
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
โรงเรียนสอบขับรถ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด

328 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,277
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3,508,420
 • โทรสาร : 039-520740
 • E-mail : tratdlt56@gmail.com
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl