การดำเนินการทางทะเบียนรถ พรบ.การขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sat, 02 Jul 2022 23:51:39 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/ ระเบียบการปฏิบัติงานตรวจสภาพรถhttps://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/view.php?_did=33042...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ระเบียบการปฏิบัติงานทะเบียนและภาษีรถ พรบ.ขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/view.php?_did=31785...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 การดำเนินการทางทะเบียนรถ พรบ.การขนส่งทางบกhttps://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/view.php?_did=5092ในการดำเนินการทางทะเบียนรถ หากผู้โอนหรือผู้รับโอน ไม่มาติดต่อด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทน โดยต้องแนบหลักฐานภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ ประกอบด้วย เว้นแต่ การยื่นขอเสียภาษีไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ประเภทรถที่ขอดำเน...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การเสียภาษีประจำปีhttps://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/view.php?_did=5091สามารถยื่นขอเสียภาษีล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดได้ไม่เกิน 90 วัน หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือกรณีที่ไม่สามารถนำหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถมาได้ ให้นำภาพถ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถหน้ารายการจดทะเบียนและหน้ารายการภาษีมาด้วย ต้องนำรถไปตรวจสภาพ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การโอนกรรมสิทธิ์รถhttps://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/view.php?_did=5090ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนรถภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน หากแจ้งเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย การโอนกรรมสิทธิ์รถ หลักฐานที่ใช้ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หลักฐานการโอน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญา...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การย้ายรถhttps://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/view.php?_did=5089หลักฐานที่ใช้ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หลักฐานการได้รับอนุญาตให้บรรจุรถคันที่แจ้งย้ายออก เว้นแต่กรณีการแจ้งย้ายรถ ที่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79 หรือยกเลิกการจดทะเบียนเนื่องจากมีการยกเลิก สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาอย่างอื่นที่มีลักษณะเด...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การเปลี่ยนเครื่องยนต์https://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/view.php?_did=5088หลักฐานที่ใช้ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ ได้แก่ หนังสือแจ้งจำหน่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีค่าเครื่องยนต์ ขั้นตอนดำเนินการ ยื่นคำขอเปลี่ยนเครื่องยนต์ พร้อมหลักฐาน ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การเปลี่ยนสีรถhttps://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/view.php?_did=5087หลักฐานที่ใช้ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ค่าแรงในการเปลี่ยนสีรถ ขั้นตอนดำเนินการ ยื่นคำขอเปลี่ยนสีรถ พร้อมหลักฐาน นำรถไปตรวจสอบ ชำร...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ ชื่อสกุลhttps://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/view.php?_did=5086หลักฐานที่ใช้ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ ชื่อสกุล ขั้นตอนดำเนินการ ยื่นคำขอเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ ชื่อสกุล พร้อมหลักฐาน รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การขอใบแทนเอกสารทางทะเบียนhttps://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/view.php?_did=5085การขอออกหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่แทนของเดิมที่ชำรุด หรือถูกทำลายให้ยื่นคำขอเอกสารใหม่พร้อมหลักฐานเอกสารเดิมที่ชำรุด ส่วนกรณีสูญหายให้ใช้สำเนา ใบแจ้งความที่สถานีตำรวจออกให้ หรือมาขอบันทึกปากคำกับเจ้า...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การดำเนินการกรณีรถหายhttps://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/view.php?_did=5084ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำสำเนาบันทึกประจำวันมาแสดงพร้อมกับยื่นคำขอ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไปต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การแจ้งไม่เสียภาษี (ม. 89)https://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/view.php?_did=5083หลักฐานที่ใช้ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ แผ่นป้ายทะเบียนรถ หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ขั้นตอน...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป (ม.79)https://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/view.php?_did=5082หลักฐานที่ใช้ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ แผ่นป้ายทะเบียนรถ หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ขั้นตอน...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การแจ้งใช้รถ (แจ้งไม่เสียภาษีไว้)https://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/view.php?_did=5081หลักฐานที่ใช้ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ ใบรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ขั...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศhttps://www.dlt.go.th/site/trat/m-news/3515/view.php?_did=5080หลักฐานที่ใช้ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ ใบอนุญาตประกอบการระหว่างประเทศหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบการระหว่างประเทศ หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบี...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700