กรมขนส่งทางบก

วันที่ 23 สิงหาคม 2559

หนังสือเวียน ที่ คค 0408/ว.09 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางทะเบียนรถสำหรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

 

หนังสือเวียน ที่ คค 0408/ว.10 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขับรถสำหรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

 

หนังสือเวียน ที่ คค 0408/ว.08 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางทะเบียนรถสำหรับชาวต่างชาติ(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
213.pdf 23 ส.ค. 2559 3 MB 5583
211.pdf 23 ส.ค. 2559 2 MB 918
209.pdf 23 ส.ค. 2559 267 KB 750

ข่าวสารแนะนำ

16 สิงหาคม 2560

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรว...

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ...

515 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl