กรมขนส่งทางบก

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ตามที่ได้มีระเบียบว่าด้วยการกำหนดสีรถและลักษณะรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๕๙ ไว้แล้วนั้น

โดยปัจจุบันเทคโนโลยีในการทำสีของรถมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการทำสีรถมีความหลากหลาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสีรถสามารถทำได้ง่าย ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดสีรถสำหรับการจดทะเบียน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสีรถภายหลังการจดทะเบียนมีตวามเหมาะสมยิ่งขึ้น และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังกล่าวเสียใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกระเบียบไว้ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้  และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างระเบียบนี้ ได้ที่เว็บไซต์ --> elaw.dlt.go.th

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl