กรมขนส่งทางบก

วันที่ 15 ธันวาคม 2560

        ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศและระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นจำนวน ๘ ฉบับ ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้แก่
๑.ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดรายละเอียดการประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต แบบใบอนุญาต และเงื่อนไขอื่นสำหรับการประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐
๓.ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดทำประวัติผู้ขับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐
๔.ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวัดกำลังของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน การติดตั้ง และการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง ของรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบลักษณะ ขนาด การติดตั้งและเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐
๗.ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบลักษณะ ขนาด การติดตั้งและเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ.๒๕๖๐
๘.ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน และการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
สามารถโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามเอกสารด้านล่าง และสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://elaw.dlt.go.th/

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กำหนดรายละเอียดการประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ.pdf 15 ธ.ค. 2560 51 KB 1091
กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต แบบใบอนุญาต.pdf 15 ธ.ค. 2560 550 KB 778
การจัดทำประวัติผู้ขับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ.pdf 15 ธ.ค. 2560 33 KB 679
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดกำลังของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์รับจ้าง.pdf 15 ธ.ค. 2560 35 KB 646
กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน การติดตั้ง และการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง ของรถยนต์รับจ้าง.pdf 15 ธ.ค. 2560 97 KB 714
กำหนดแบบลักษณะ ขนาด การติดตั้งและเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ.pdf 15 ธ.ค. 2560 143 KB 697
กำหนดแบบลักษณะ ขนาด การติดตั้งและเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน.pdf 15 ธ.ค. 2560 77 KB 773
กำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน และการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถยนต์รับจ้าง.pdf 15 ธ.ค. 2560 62 KB 778

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl