กรมขนส่งทางบก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

     สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ออกใบอนุญาตทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มเติม จึงขอนำส่งสำเนาเพิ่มเติม จำนวน 272 ฉบับ ตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เอกสารแนบ42.pdf 13 ก.พ. 2561 69 KB 240
เอกสารแนบ43.pdf 13 ก.พ. 2561 80 KB 267
เอกสารแนบ41.pdf 13 ก.พ. 2561 14 KB 137
เอกสารแนบ40.pdf 13 ก.พ. 2561 265 KB 161
เอกสารแนบ39.pdf 13 ก.พ. 2561 386 KB 236
เอกสารแนบ37.pdf 13 ก.พ. 2561 22 KB 150
เอกสารแนบ38.pdf 13 ก.พ. 2561 499 KB 120
เอกสารแนบ36.pdf 13 ก.พ. 2561 388 KB 129
เอกสารแนบ35.pdf 13 ก.พ. 2561 100 KB 139
เอกสารแนบ34.pdf 13 ก.พ. 2561 259 KB 124
เอกสารแนบ33.pdf 13 ก.พ. 2561 128 KB 129
เอกสารแนบ32.pdf 13 ก.พ. 2561 36 KB 201
เอกสารแนบ31.pdf 13 ก.พ. 2561 77 KB 128
เอกสารแนบ30.pdf 13 ก.พ. 2561 1 MB 138
เอกสารแนบ29.pdf 13 ก.พ. 2561 200 KB 156
เอกสารแนบ28.pdf 13 ก.พ. 2561 36 KB 367
เอกสารแนบ27.pdf 13 ก.พ. 2561 215 KB 126
เอกสารแนบ26.pdf 13 ก.พ. 2561 99 KB 131
เอกสารแนบ25.pdf 13 ก.พ. 2561 153 KB 130
เอกสารแนบ24.pdf 13 ก.พ. 2561 87 KB 118
เอกสารแนบ23.pdf 13 ก.พ. 2561 68 KB 129
เอกสารแนบ21.pdf 13 ก.พ. 2561 99 KB 114
เอกสารแนบ22.pdf 13 ก.พ. 2561 19 KB 127
เอกสารแนบ20.pdf 13 ก.พ. 2561 145 KB 170
เอกสารแนบ18.pdf 13 ก.พ. 2561 135 KB 128
เอกสารแนบ19.pdf 13 ก.พ. 2561 197 KB 114
เอกสารแนบ17.pdf 13 ก.พ. 2561 100 KB 122
เอกสารแนบ16.pdf 13 ก.พ. 2561 143 KB 204
เอกสารแนบ15.pdf 13 ก.พ. 2561 98 KB 130
เอกสารแนบ14.pdf 13 ก.พ. 2561 26 KB 123
เอกสารแนบ13.pdf 13 ก.พ. 2561 36 KB 122
เอกสารแนบ12.pdf 13 ก.พ. 2561 40 KB 202
เอกสารแนบ11.pdf 13 ก.พ. 2561 897 KB 120
เอกสารแนบ10.pdf 13 ก.พ. 2561 123 KB 132
เอกสารแนบ8.pdf 13 ก.พ. 2561 66 KB 177
เอกสารแนบ9.pdf 13 ก.พ. 2561 167 KB 160
เอกสารแนบ7.pdf 13 ก.พ. 2561 279 KB 167
เอกสารแนบ6.pdf 13 ก.พ. 2561 385 KB 115
เอกสารแนบ5.pdf 13 ก.พ. 2561 22 KB 126
เอกสารแนบ4.pdf 13 ก.พ. 2561 708 KB 119
เอกสารแนบ3.pdf 13 ก.พ. 2561 82 KB 142
เอกสารแนบ2.pdf 13 ก.พ. 2561 554 KB 146
เอกสารแนบ1.pdf 13 ก.พ. 2561 493 KB 185

ข่าวสารแนะนำ

26 มกราคม 2561

ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่องให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ใ...

ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่องให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง

297 ครั้ง

4 พฤษภาคม 2561

ซักซ้อมความเข้าใจการใช้หลักฐานเพื่อขอยกเว้นการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

หนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๘/ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการใช้หลักฐานเพื่อขอยกเว้นการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

755 ครั้ง

16 สิงหาคม 2560

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบและการออ...

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบและการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๐

526 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl