กรมขนส่งทางบก

วันที่ 21 มีนาคม 2561

   ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผล ฯ จำนวน ๔ เรื่อง โดยเรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิผล มีการจัดทำหน้าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวนต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล โดยกำหนดเรื่องที่ประเมินเป็นหัวข้อย่อย ๔ เรื่อง ดังนี้
    ๔.๑  การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
    ๔.๒  การเปรียบเทียบผลการคำนวนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
    ๔.๓  การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
    ๔.๔  การรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการใช้ประโยชน์จากต้นทุนในการบริหารจัดการ
สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ตาราง 1 รายงานต้นทุนแยกตามประเภทแหล่งเงิน.pdf 21 มี.ค. 2561 46 KB 392
ตาราง 2 รายงานต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จาย.pdf 21 มี.ค. 2561 78 KB 384
ตาราง 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน .pdf 3 เม.ย. 2561 197 KB 362
ตาราง 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน .pdf 3 เม.ย. 2561 54 KB 390
ตาราง 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน .pdf 3 เม.ย. 2561 123 KB 360
ตาราง 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน .pdf 3 เม.ย. 2561 83 KB 374
ตาราง 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย .pdf 3 เม.ย. 2561 274 KB 462
ตาราง 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน.pdf 3 เม.ย. 2561 72 KB 351
ตาราง 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน .pdf 3 เม.ย. 2561 138 KB 346
ตาราง 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน .pdf 3 เม.ย. 2561 104 KB 374
ตาราง 11 รายงานการเปรียบเทียบต้นทุนผลทางตรงตามศูนย์ต้นทุน.pdf 21 มี.ค. 2561 301 KB 371
ตาราง 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน.pdf 21 มี.ค. 2561 141 KB 378
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย ตาราง 8.PDF 3 เม.ย. 2561 117 KB 444
วิเคราะห์สาเหตุการการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ตาราง 7.PDF 3 เม.ย. 2561 272 KB 411
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก ตาราง 9 .pdf 21 มี.ค. 2561 115 KB 370
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน ตาราง 11.pdf 21 มี.ค. 2561 77 KB 344
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก ตาราง 10 .pdf 21 มี.ค. 2561 106 KB 372
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะต้นทุน ตาราง 12.pdf 21 มี.ค. 2561 65 KB 375

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl