กรมขนส่งทางบก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว 541 ลงวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผล ฯ จำนวน ๔ เรื่อง โดยเรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิผล มีการจัดทำหน้าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวนต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล โดยกำหนดเรื่องที่ประเมินเป็นหัวข้อย่อย ๔ เรื่อง ดังนี้
    ๔.๑  การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
    ๔.๒  การเปรียบเทียบผลการคำนวนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
    ๔.๓  การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
    ๔.๔  การรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการใช้ประโยชน์จากต้นทุนในการบริหารจัดการ สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะต้นทุน ตาราง 12.doc 27 ก.พ. 2562 37 KB 374
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน ตาราง 11.doc 27 ก.พ. 2562 48 KB 345
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก ตาราง 10.doc 27 ก.พ. 2562 47 KB 355
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย ตาราง 8.doc 27 ก.พ. 2562 52 KB 398
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก ตาราง 9.doc 27 ก.พ. 2562 53 KB 318
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ตาราง 7.docx 27 ก.พ. 2562 78 KB 345
ตาราง 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน.xlsx 27 ก.พ. 2562 30 KB 289
ตาราง 11 รายงานการเปรียบเทียบต้นทุนผลทางตรงตามศูนย์ต้นทุน.xlsx 27 ก.พ. 2562 34 KB 336
ตาราง 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 27 ก.พ. 2562 20 KB 302
ตาราง 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 27 ก.พ. 2562 22 KB 339
ตาราง 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 27 ก.พ. 2562 23 KB 329
ตาราง 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย.xlsx 27 ก.พ. 2562 51 KB 355
ตาราง 2 รายงานต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จาย.xls 27 ก.พ. 2562 102 KB 330
ตาราง 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 27 ก.พ. 2562 31 KB 298
ตาราง 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 27 ก.พ. 2562 26 KB 344
ตาราง 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 27 ก.พ. 2562 56 KB 357
ตาราง 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 27 ก.พ. 2562 31 KB 323
ตาราง 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน.xls 27 ก.พ. 2562 32 KB 353

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl