กรมขนส่งทางบก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

          ตามที่คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ประกอบอาขชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ สามารถประกอบอาชีพได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยกับ ผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยดำเนินการจัดระเบียบครั้งที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

          เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ยังมีผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มิได้จดทะเบียนเป็น รถจักรยานยนต์สาธารณะเนื่องจากลงทะเบียนไม่ทันกำหนดเวลาที่เปิดรับลงทะเบียนตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด ทำให้ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างต้องรอระยะเวลาในการเปิดรับแจ้งความ ประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวินและขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นเวลานาน และไม่มีความแน่นอน ดังนั้น เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างได้ประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ถูกจำกัดกรอบเวลาในการลงทะเบียน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย คณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร จึงออกประกาศเปิดรับแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวิน ขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ และให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอบัตรประจำตัวคนขับไว้แล้ว มารายงานตัวเพื่อคงสิทธิการเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยสามารถดูรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
1.ประกาศ คกก. เปิดรับแจ้งความประสงค์ตั้งวิน 63.pdf 4 ก.พ. 2563 810 KB 448

ข่าวสารแนะนำ

4 พฤษภาคม 2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักฐานรับรองผลการเรียนพ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักฐานรับรองผลการเรียนพ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๗๖ ง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

408 ครั้ง

16 สิงหาคม 2560

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเลิกหนังสือให้ความเห็นชอบการเป...

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเลิกหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบขอรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๖๐

448 ครั้ง

4 พฤษภาคม 2561

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถยนต์ พ.ศ. ...

ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถยนต์ พ.ศ. ...

725 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl