กรมขนส่งทางบก

วันที่ 6 มีนาคม 2563

          โดยที่กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ เพื่อยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัย สร้างระบบคัดกรองผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะที่มีการบริหารจัดการ เดินรถได้อย่างมีคุณภาพ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ประกอบการขนส่ง อันเป็นการกระตุ้นให้ ผู้ประกอบการขนส่งพัฒนาการจัดการเดินรถให้มีความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างการตระหนักรู้ และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ผู้ใข้บริการและประขาขนทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่แสดงว่าได้รับการรับรองมาตรฐาน คุณภาพรถโดยสารสาธารณะจากกรมการขนส่งทางบกปรากฏอยู่ที่ตัวถังรถ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ (๒) (จ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒£๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราขบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ในประกาศนี้

          "เครื่องหมายรับรอง" หมายความว่า เครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ

          ข้อ ๒ แบบ ขนาด และสีของเครื่องหมายรับรองให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

          ข้อ ๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสาร สาธารณะสามารถนำเครื่องหมายรับรองไปจัดทำตามขนาดที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้และติดแสดงไว้ที่ตัวถังรถ ของตนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

                    (๑) เครื่องหมายรับรองให้จัดทำเป็นสติ๊กเกอร์ หรือวัสดุที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

                    (๒) การติดเครื่องหมายรับรองให้ติดได้ตามจำนวนที่เหมาะสม แต่ต้องไม่เกินสี่ตำแหน่งต่อรถ หนึ่งคัน และต้องติดในตำแหน่งที่ไม,ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง

          ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสาร สาธารณะสามารถนำเครื่องหมายรับรองไปใข้แสดง ณ สถานประกอบการของตนได้ โดยจะจัดทำเป็นสติ๊กเกอร์ หรือวัสดุอื่นใดก็ได้ และต้องติดในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งขนาดของเครื่องหมายรับรองจะเป็นไปตามที่กำหนด หรือแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ก็ได้ แต่แบบรายละเอียดของเครื่องหมายรับรองต้องได้ลัดส่วน เดียวกันกับขนาดที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

          ข้อ ๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสาร สาธารณะต้องดำเนินการลบ ถอด หรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อมิให้มีเครื่องหมายรับรองปรากฏอยู่ในทุกที่ที่ มีการแสดงเครื่องหมายรับรองไว้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ใบรับรองการให้ใช้เครื่องหมายรับรองสิ้นอายุ และไม่มีการขอต่ออายุใบรับรอง

(๒) ใบรับรองการให้ใช้เครื่องหมายรับรองไม่ได้รับการต่ออายุ

(๓) ใบรับรองการให้ใช้เครื่องหมายรับรองถูกเพิกถอน

(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ได้รับการต่ออายุ หรือถูกเพิกถอน หรือสิ้นอายุและไม่มีการขอต่ออายุ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

โดยสารมารถดูรายเอียดประกาศได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl