กรมขนส่งทางบก

วันที่ 11 มีนาคม 2563

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว 541 ลงวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยกำหนดระดับของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การประเมินผลเป็น ๔ เรื่อง ดังนี้
    ๑  การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
    ๒  การเปรียบเทียบผลการคำนวนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๓  การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
    ๔  การรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการใช้ประโยชน์จากต้นทุนในการบริหารจัดการ 

    โดยสำนักบริหารการคลังและรายได้ ได้ดำเนินการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลการผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสารมารถสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ตาราง 7.docx 11 มี.ค. 2563 57 KB 193
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย ตาราง 8.doc 11 มี.ค. 2563 46 KB 115
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก ตาราง 9.doc 11 มี.ค. 2563 37 KB 114
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน ตาราง 11.doc 11 มี.ค. 2563 42 KB 124
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะต้นทุน ตาราง 12.doc 11 มี.ค. 2563 34 KB 126
ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน.xls 11 มี.ค. 2563 83 KB 125
ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย.xls 11 มี.ค. 2563 548 KB 121
ตาราง 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 11 มี.ค. 2563 53 KB 104
ตาราง 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 11 มี.ค. 2563 25 KB 115
ตาราง 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 11 มี.ค. 2563 21 KB 106
ตาราง 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 11 มี.ค. 2563 25 KB 124
ตาราง 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 11 มี.ค. 2563 53 KB 105
ตาราง 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 11 มี.ค. 2563 24 KB 110
ตาราง 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 11 มี.ค. 2563 23 KB 116
ตาราง 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน.xlsx 11 มี.ค. 2563 21 KB 118
ตาราง 11 รายงานการเปรียบเทียบต้นทุนผลทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย.xlsx 11 มี.ค. 2563 34 KB 112
ตาราง 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน.xlsx 11 มี.ค. 2563 30 KB 134

ข่าวสารแนะนำ

8 ธันวาคม 2560

ประกาศนายทะเบียนกลาง กรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำจังหวัดด้วยรถ...

ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำจังหวัดด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส็นทางหมวด ๑ สายที่ ๔๖๘ ยะลา - ปะนาเระ

1,056 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl