กรมขนส่งทางบก

วันที่ 4 มิถุนายน 2563

          ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ตามประกาศสถานะการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก งดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และงดการให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) นั้น

          โดยที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) ผ่อนคลายให้ประชาชนทำกิจกรรมบางอย่างเพิ่มมากขึ้น รวมถึงให้มีการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกการอบรมของโรงเรียนนอกระบบตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ และการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ สอดคล้องกับการผ่อนคลายตามข้อกำหนดดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจึงเห็นควรเปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและด้านทะเบียนและภาษีรถ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศไว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศดังกล่าวข้างต้น ตามเอกสารแนบบด้านล่างที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl