กรมขนส่งทางบก

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมของกรมการขนส่งทางบก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

การเตรียมเอกสาร หลักฐาน เพื่อยื่นประกอบการซื้อเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (RFP)

กรณีผู้มีอำนาจมาดำเนินการเอง
1. เงินสด/เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายในนาม “กรมการขนส่งทางบก”
2. สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน)

กรณีมอบอำนาจ
1. เงินสด/เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายในนาม “กรมการขนส่งทางบก”
2. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงพร้อมติดอากรแสตมป์
3. สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจแสดงพร้อมบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ตัวจริง
4. สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน)

สถานที่จำหน่ายเอกสาร : ติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ส่วนพัสดุและแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าซื้อเอกสาร โดยสามารถติดต่อนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2271 8492 - 3 หรือ 086 854 6487 (นลินี) หรือ 081 407 0035 (ชัยวุฒิ)

*กรณีเช็คต้องออกให้โดยธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น*

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
การเตรียมเอกสาร หลักฐาน เพื่อยื่นประกอบ.pdf 5 ก.ค. 2564 228 KB 146
01 ประกาศเชิญชวน โครงการศูนย์ฯ นครพนม (ลงนาม).pdf 30 มิ.ย. 2564 6 MB 253

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl