กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

วิธีการยื่นคำขอ

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุได้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมหลักฐานประกอบคำขอแยกเป็นแต่ละกรณี ดังนี้
 1. 1.
  กรณีใบอนุญาตไม่ขาดอายุ หรือขาดอายุแต่ไม่เกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้
  1. ใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
 2. 2.
  กรณีใบอนุญาตขาดอายุเกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตใหม่ พร้อมใบอนุญาตฉบับเดิม หรือใบแทน
 3. 3.
  กรณีใบอนุญาตฉบับเดิมสูญหาย บันทึกถ้อยคำ

ขั้นตอนการดำเนินการ

ไม่ว่าใบอนุญาตจะขาดอายุหรือไม่ก็ตาม ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตได้ โดยไม่ต้องเข้ารับการทดสอบใด ๆ ทั้งสิ้น (ปิดรับชำระค่าธรรมเนียม 15.30 น.)

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl