กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

 

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. 1.
  บัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือภาพ ถ่ายหนังสือเดินทาง หรือภาพถ่ายหนังสือสำคัญประจำตัวอย่างอื่น
 2. 2.
  สำหรับกรณีคนต่างด้าวว่าด้วยคนเข้าเมือง ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของทางรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้(เฉพาะใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคล)
 3. 3.
  รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ในกรณีการขอใบอนุญาตแบบกระดาษ ส่วนการขอใบอนุญาตแบบพลาสติกไม่ต้องใช้
 4. 4.
  ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน ตามรูปแบบที่แพทยสภากำหนด (-->ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ภาษาไทย<--)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ดังต่อไปนี้
  1. ทดสอบปฏิกิริยาเท้า
  2. ทดสอบสายตาบอดสี
  3. ทดสอบสายตาทางลึก
  4. ทดสอบสายตาทางกว้าง
 2. 2.
  เข้ารับการศึกษาอบรม ดังต่อไปนี้
  1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
  2. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
  3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา
  4. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถและการบำรุงรักษารถ
  5. ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ
  6. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
  7. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับรถ
  8. หัวใจของการบริการทางการขนส่ง
  9. การตรวจความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน
  10. ความรู้เกี่ยวกับการขับรถลากจูง และการขับรถลากจูงอย่างปลอดภัย (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 3) 3 ชั่วโมง
  11. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย,ความรู้เกี่ยวกับรถบรรทุกวัตถุอันตรายและความรู้เกี่ยวกับหลักการบรรทุกวัตถุอันตราย (เฉพาะใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4) 6 ชั่วโมง
 3. 3.
  เข้ารับการทดสอบข้อเขียน ดังนี้
  1. ผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 สอบข้อเขียน
  2. ผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 3 สอบข้อเขียน
  3. ผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 4 ทดสอบข้อเขียนเช่นเดียวกับ (2) และสอบข้อเขียนวิชาความรู้ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพิ่มอีก ผู้รับการทดสอบจะต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
 4. 4.
  เข้ารับการทดสอบขับรถ ดังนี้
  1. ผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 สอบขับรถตามชนิดใบอนุญาต
  2. ผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4 สอบขับรถลากจูง พร้อมรถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วง โดยทำการทดสอบขับรถ รวม 3 ท่า ใน 6 ท่า ดังต่อไปนี้
 5. ท่าที่ 1 การเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า (ท่าบังคับ)
 6. ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง (ท่าบังคับ)
 7. ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย (ท่าเลือก 1 ท่า)
 8. ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
 9. ท่าที่ 5 การกลับรถ
 10. ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
 11. 5.
  เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถแล้ว
  1. สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคล ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตได้
  2. สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท ทางราชการจะทำการตรวจสอบ ประวัติอาชญากรว่า ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดอันได้กระทำโดยประมาทที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระทำความผิด หรือความผิดลหุโทษหรือได้พ้นโทษมาแล้วเกินสามปี จึงจะชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตได้ (ปิดชำระค่าธรรมเนียม 15.30 น.)

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl