กรมขนส่งทางบก

วันที่ 10 มิถุนายน 2559

อัตราค่าธรรมเนียมและบัญชีอัตราภาษี ตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกและตามพ.ร.บ.รถยนต์


อัตราค่าธรรมเนียมด้านใบอนุญาต

ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

 

อัตราค่าธรรมเนียมตามพ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

(1) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งประจำทางต่อเส้นทางหนึ่ง

ฉบับละ 15,000 บาท

(2) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งไม่ประจำทาง

ฉบับละ 4,000 บาท

(3) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก

ฉบับละ 1,500

บาท

(4) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งส่วนบุคคล

ฉบับละ 1,500 บาท

(5) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งระหว่างประเทศ

     (ก) ตลอดปี

ฉบับละ 5,000

บาท

     (ข) เฉพาะคราว

ฉบับละ 500 บาท

(6) ใบอนุญาตประกอบการรับจ้างการขนส่ง

ฉบับละ 5,000

บาท

(7) ใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง

ฉบับละ 10,000 บาท

(8) ใบอนุญาตผู้ขับรถและใบอนุญาตนายตรวจ

ฉบับละ 200

บาท

(9) ใบอนุญาตผู้เก็บค่าโดยสารและใบอนุญาตผู้บริการ

ฉบับละ 100 บาท

(10) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

ฉบับละ 20,000

บาท

(11) ใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ 500 บาท

(12) การโอนทะเบียน

ฉบับละ 200

บาท

(13) แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและเครื่องหมาย

ฉบับละ 100 บาท

(14) คำขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง

ฉบับละ 100

บาท

(15) คำขออื่น ๆ

ฉบับละ 20 บาท

(16) การต่อใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ

 

ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 

 

อัตราค่าธรรมเนียมตามพ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522
(1) คำขอ ฉบับละ 5 บาท
(2) ใบคู่มือจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
(3) แผ่นป้ายทะเบียน แผ่นละ 100 บาท
(4)  การขอค้นทะเบียนรถหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียน      
      (ก) รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท
      (ข)   รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 50 บาท
(5) การโอนทะเบียนรถ ครั้งละ 100 บาท
(6) การย้ายรถ      
      (ก)   รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 50 บาท
      (ข)   รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 20 บาท
(7) การตรวจสภาพรถ  

 

 

      (ก)   รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท
      (ข)   รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 50 บาท
(8) ใบอนุญาตตามมาตรา   23 ฉบับละ 1,000 บาท
(9) ใบอนุญาตตามมาตรา   27 ฉบับละ 1,000 บาท
(10) เครื่องหมายพิเศษตามมาตรา   27 อันละ 100 บาท
(11) สมุดคู่มือประจำรถตามมาตรา   27 ฉบับละ 100 บาท
(12) ใบอนุญาตรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ซึ่งประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2505 ฉบับละ 1,000 บาท
(13) ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ซึ่งประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2505 ฉบับละ 500 บาท
(14) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท
(15) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี ฉบับละ 100 บาท
(16) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ ฉบับละ 1,000 บาท
(17) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหนึ่งปี ฉบับละ 100 บาท
(18) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 50 บาท
(19) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี ฉบับละ 50 บาท
(20) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ ฉบับละ 750 บาท
(21) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะหนึ่งปี ฉบับละ 50 บาท
(22) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ฉบับละ 50 บาท
(23) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปี ฉบับละ 50 บาท
(24) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ ฉบับละ 500 บาท
(25) ใบอนุญาตขับรถบดถนนสามปี ฉบับละ 150 บาท
(26) ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์สามปี ฉบับละ 150 บาท
(27) ใบอนุญาตขับรถนอกจาก (14) ถึง (16) ฉบับละ 50 บาท
(28) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ ครั้งละ 50 บาท
(29) หนังสืออนุญาตตามมาตรา 17 วรรคสอง หรือมาตรา 18 ฉบับละ 50 บาท
(30) ใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับละ 50 บาท
(31) ใบแทนอนุญาต ครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แต่ไม่เกินฉบับละ ฉบับละ 100 บาท
(32) ใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ฉบับละ 20 บาท
(33) ใบแทนหนังสืออนุญาต ฉบับละ 25 บาท
(34) ค่าธรรมเนียมอื่น ครั้งละ 20 บาท
(35) การรับรองสำเนาเอกสาร แผ่นละ 20 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมด้านทะเบียนรถ

(1) ค่าคำขอ

ฉบับละ 5 บาท

(2) ค่ารับรองหลักฐานการส่งบัญชีรถและเครื่องยนต์ไปต่างจังหวัด

ฉบับละ 5 บาท

(3) ค่ารับรองหลักฐานการนำรถออกนอกราชอาณาจักร

ฉบับละ 50

บาท

(4) ค่ารับรองหลักฐานการนำเครื่องยนต์ออกนอกราชอาณาจักร

ฉบับละ 20 บาท

(5) ค่าใบอนุญาตเครื่องหมายพิเศษ

ฉบับละ 1,000

บาท

(6) ค่าสมุดคู่มือประจำรถ (ป้ายแดง)

ฉบับละ 100

บาท

(7) ค่าแผ่นป้ายเครื่องหมายพิเศษจำนวน 2 แผ่น

ฉบับละ 100 บาท

(8) ค่าใบแทนใบอนุญาตเครื่องหมายพิเศษ

ฉบับละ 100

บาท

(9) ค่าใบแทนสมุดคู่มือประจำรถ

ฉบับละ 100 บาท

(10) ค่าใบแทนแผ่นป้ายเครื่องหมายพิเศษ

ฉบับละ 100

บาท


บัญชีอัตราภาษีรถ

ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

 

บัญชีอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
น้ำหนักรถเป็นกรัม รถที่ใช้ในการขนส่ง

ประจำทาง

ไม่ประจำทาง

โดยสารขนาดเล็ก
ส่วนบุคคล
ไม่มากกว่า กก. 300  บาท 450  บาท 300  บาท 150  บาท
ตั้งแต่       501 - 750     กก. 400  บาท 600  บาท 400  บาท 300  บาท
ตั้งแต่       751 - 1,000  กก. 500  บาท 750  บาท 500  บาท 450  บาท
ตั้งแต่    1,001 - 1,250  กก. 600  บาท 900  บาท 600  บาท 800  บาท
ตั้งแต่    1,251 - 1,500  กก. 700  บาท 1,050  บาท 700  บาท 1,000  บาท
ตั้งแต่    1,501 - 1,750  กก. 900 บาท 1,350  บาท 900 บาท 1,300  บาท
ตั้งแต่    1,751 - 2,000  กก. 1,100  บาท 1,650  บาท 1,100  บาท 1,600  บาท
ตั้งแต่    2,001 - 2,500  กก. 1,300  บาท 1,950  บาท 1,300  บาท 1,900  บาท
ตั้งแต่    2,501 - 3,000  กก. 1,500  บาท 2,250  บาท 1,500  บาท 2,200  บาท
ตั้งแต่    3,001 - 3,500  กก. 1,700  บาท 2,540  บาท - 2,400  บาท
ตั้งแต่    3,501 - 4,000  กก. 1,900  บาท 2,850  บาท - 2,600  บาท
ตั้งแต่    4,001 - 4,500  กก. 2,100  บาท 3,150  บาท - 2,800  บาท
ตั้งแต่    4,501 - 5,000  กก. 2,300  บาท 3,450  บาท - 3,000  บาท
ตั้งแต่    5,001 - 6,000  กก. 2,500  บาท 3,750  บาท - 3,200  บาท
ตั้งแต่    6,001 - 7,000  กก. 2,700  บาท 4,050  บาท - 3,400  บาท
ตั้งแต่    7001 กก.ขึ้นไป 2,900  บาท 4,350  บาท - 3,600  บาท

 

ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522

 

บัญชีอัตราภาษีตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522
น้ำหนักรถ(กก.)
1.รถยนต์นั่งสำหรับ บุคคลเกิน 7 คน
1.รถยนต์รับจ้าง รถระหว่างจังหวัด
รถยนต์บริการ
1. รถยนต์รับจ้าง
1. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
2. รถยนต์ลากจูง
3. รถแทรกเตอร์ที่    มิได้ใช้ในการเกษตร
ไม่เกิน 500 150 450 185 300
501 - 750 300 750 310 450
751 - 1,000 450 1,050 450 600
1,001 - 1,250 800 1,350 560 750
1,251 - 1,500 1,000 1,650 685 900
1,501 - 1,750 1,300 2,100 875 1,050
1,751 - 2,000 1,600 2,550 1,060 1,350
2,001 - 2,500 1,900 3,000 1,250 1,650
2,501 - 3,000 2,200 3,450 1,435 1,950
3,001 - 3,500 2,400 3,900 1,625 2,250
3,501 - 4,000 2,600 4,350 1,810 2,550
4,001 - 4,500 2,800 4,800 2,000 2,850
4,501 - 5,000 3,000 5,250 2,185 3,150
5,001 - 6,000 3,200 5,700 2,375 3,450
6,001 - 7,000 3,400 6,150 2,560 3,750
7,000  ขึ้นไป 3,600 6,600 2,750 4,050

 

บัญชีอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถที่เก็บเป็นคัน บาท
เก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี)
บาท

1. ความจุกระบอกสูบ
  1.1 600 ซีซี ๆ ละ
  1.2 601 - 1,800 ซี.ซี. ๆ ละ
  1.3 เกิน 1,800 ซี.ซี. ๆ ละ

2. เป็นนิติบุคคลที่มิได้เป็นผู้ให้เช่าซื้อ

3. เป็นรถเก่าใช้มานานเกิน 5 ปี ให้ลดภาษี
  3.1 ปีที่ 6
  3.2 ปีที่ 7
  3.3 ปีที่ 8
  3.4 ปีที่ 9
  3.5 ปีที่ 10 และปีต่อ ๆ ไป

4. เป็นรถที่ใช้ล้ออย่างอื่น นอกจากล้อยางกลวง เพิ่มอีก


0.50
1.50
4.00

2 เท่า

ร้อยละ
10
20
30
40
50

1/2

1 รถจักรยานยนต์ คันละ
2. รถพ่วงของรถจักรยานต์ คันละ
3. รถพ่วงนอกจากข้อ 2 คันละ
4. รถบดถนน คันละ
5. รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร คันละ

100
50
100
200
50

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl