กรมขนส่งทางบก

วันที่ 27 ธันวาคม 2559

อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง
    อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด 1 หมวด 4 กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง
1.รถหมวด 1  หมายถึง เส้นทางรถโดยสารประจำทาง ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่อยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร  
2.รถหมวด 4  หมายถึง เส้นทางรถโดยสารประจำทาง ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางสายหลัก และเส้นทางสายย่อย ซึ่งแยกไปยังหมู่บ้านหรือแหล่งชุมชนต่าง ๆ ระหว่างจุดต้นทางและปลายทางอยู่รอบเขตกรุงเทพฯ โดยรวมทั้งรถเมล์เล็กในซอยหรือรถสองแถวด้วย
อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด 2 หมวด 3
1.รถหมวด 2  หมายถึง เส้นทางซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ และไปสิ้นสุดเส้นทางในจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค เช่น กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ เป็นต้น
2.รถหมวด 3  หมายถึง  เส้นทางซึ่งมีจุดเริ่มต้นในจังหวัดหนึ่ง และไปสิ้นสุดเส้นทางในอีกจังหวัดหนึ่งในส่วนภูมิภาค ระหว่างกลางเส้นทางอาจจะผ่านเขตจังหวัดต่างๆ จังหวัดเดียวหรือหลายจังหวัดก็ได้ เช่น สระบุรี - หล่มสัก และ เชียงใหม่ - ตาก เป็นต้น
ค่าโดยสารตามลักษณะถนน
    อัตราค่าโดยสารข้างต้นเป็นอัตราสำหรับถนนลาดยาง (อัตรา ก.) สำหรับถนนอื่น ๆ ค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. ถนนลูกรัง (อัตรา ข.) หรือทางขึ้นลงเขาซึ่งมีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 4 ขึ้นไป เป็นระยะทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของช่วงทางขึ้นลงเขานั้น ให้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอีก ก.ม. ละ 0.05 บาท เฉพาะระยะทางที่เป็นลูกรังหรือทางขึ้นลงเขา
2. ทางชั่วคราว (อัตรา ค.) หรือทางขึ้นลงเขา ซึ่งมีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 4 ขึ้นไป เป็นระยะทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของช่วงทางขึ้นลงเขานั้น ให้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอีก ก.ม. ละ 0.10 บาท เฉพาะระยะทางที่เป็นลูกรังหรือทางขึ้นลงเขา
ค่าธรรมเนียมรถโดยสารปรับอากาศ
    อัตราค่าโดยสารดังกล่าวเป็นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางธรรมดา (ไม่ปรับอากาศ) สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ ให้คิดค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้เดิม ดังนี้
1) รถมาตรฐาน 2 หรือรถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ไม่มีห้องน้ำ และรถมาตรฐาน 2 (จ) ให้คิดค่าธรรมเนียม 40% ของค่าโดยสาร
2) รถมาตรฐาน 1 (ข) หรือรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 มีห้องน้ำ และรถมาตรฐาน 4 (ข) ให้คิดค่าธรรมเนียม 80% ของค่าโดยสาร
3) รถมาตรฐาน 1 (ข) พิเศษ หรือรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 มีห้องน้ำ และรถมาตรฐาน 4 (ข) พิเศษ ให้คิดค่าธรรมเนียม 110% ของค่าโดยสาร
4) รถมาตรฐาน 1 (ก) หรือรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (VIP) มีห้องน้ำ และมาตรฐาน 4 (ก) ให้คิดค่าธรรมเนียม 180% ของค่าโดยสาร

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
rate2559-11 web.doc 27 ธ.ค. 2559 92 KB 32953

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl