กรมขนส่งทางบก

ข่าวไฮไลท์

24 ธันวาคม 2564

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์...

วันนี้ (24 ธ.ค. 64) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ นายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสา โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม , คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม , นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก , คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณะสุข, องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และจิตอาสา ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ดังกล่าว โดยมีแพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังและผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

22 ครั้ง

24 ธันวาคม 2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบ...

วันนี้ (24 ธ.ค. 64) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานร่วมกันในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน พร้อมด้วยนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคมและประธานกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กรมการขนส่งทางบก โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ โดยมีคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก คณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ และสื่อมวลชนร่วมงาน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือแก่ผู้พิการ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไป ตามเจตนารมณ์ในการสร้างสังคมแห่งโอกาส ที่มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน “ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

26 ครั้ง

20 ธันวาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"

วันนี้ (20 ธ.ค. 64) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะจิตอาสา 904 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมทั้งบรรจุสิ่งของในถุงของขวัญ "ส่งกำลังใจจากคมนาคม" มอบให้กับชุมชนและครัวเรือนซึ่งตั้งอยู่ใกล้ที่ทำการกระทรวงคมนาคม จำนวน 100 ชุด

20 ครั้ง

9 ธันวาคม 2564

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันนี้ ( 9 ธ.ค. 64 ) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2 และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก นายสุรเชษฐ คล้ายแจ้ง เลขานุการกรม และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ของกรมการขนส่งทางบก ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2 โดยตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านทะเบียนรถ ใบอนุญาตขับรถ การตรวจสภาพรถ และศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS นอกจากนี้ได้ตรวจความพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 ทั้งการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point ) การจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอ การดูแลผู้โดยสารไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในการใช้บริการ รวมทั้งมาตรการสาธารณะสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด-19 ) เพื่อให้การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 มีความสะดวกและปลอดภัย

200 ครั้ง

8 ธันวาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพ"

วันนี้ (8 ธ.ค.64) ณ บริเวณเกาะกลางถนน กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพ" ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน กรมการขนส่งทางบก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

33 ครั้ง

8 ธันวาคม 2564

พิธีลงนามปฏิญญาแสดงเจตจำนงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและเอกอัครราชทูตสาธารณ...

วันนี้ (8 ธ.ค.64) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นประธานพิธีลงนามปฏิญญาแสดงเจตจำนงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในนามของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางนิเวศวิทยา กำกับดูแลการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม , นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ , นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม , นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ หัวหน้าหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคม รวมถึงบริษัทเอกชนของฝรั่งเศสเข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งระบบราง การขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งนี้ การลงนามในปฏิญญาแสดงเจตจำนงฯ ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนของทั้งสองฝ่ายในสาขาคมนาคมอย่างครอบคลุมและยั่งยืนต่อไป

20 ครั้ง

29 พฤศจิกายน 2564

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ "คมชัดลึก"

วันนี้ (29 พ.ย. 64) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ "คมชัดลึก" ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 30 พ.ย. 64 เวลา 14.30 น. - 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่นทีวี ในประเด็น "คณะรัฐมนตรีไฟเขียวป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ ใช้สระและวรรยุกต์ได้ และระบบตัดแต้ม พักใช้-เพิกถอนใบขับขี่สาธารณะ"

42 ครั้ง

5 พฤศจิกายน 2564

กฐินพระราชทานฯ กระทรวงคมนาคม

วันนี้ (5 พ.ย. 2564) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปทอดถวาย ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมถวายเงินบำรุงพระอารามหลวง ถวายเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมและมอบเงินบำรุงสถานศึกษาแก่โรงเรียนวัดปทุมคงคา ระดับประถม และ โรงเรียนวัดปทุมคงคา ระดับมัธยม โดยมีคณะผู้บริหารกระทรงคมนาคม พร้อมด้วย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และหัวหน้าหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

105 ครั้ง

4 พฤศจิกายน 2564

มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่แท็กซี่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเซื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19...

วันนี้ (4 พ.ย. 64) ณ บริเวณลานจอดรถระยะยาวโซนบี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใยผู้ขับรถแท็กซี่ ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพ ให้แก่ สมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย , สมาคมประสานงานรถรับจ้างสุวรรณภูมิ , สมาคมแท็กซี่ยานยนต์ไฟฟ้า และสมาคมผู้ขับขี่แท็กซี่สาธารณะ เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเซื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยสมาคมฯ ได้ขอบคุณ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้ช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่ นอกจากนี้สมาคมฯ ได้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ผลักดันให้เกิดการเยียวยาผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีอายุเกิน 65 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือในสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

29 ครั้ง

1 พฤศจิกายน 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายการเปิดประเ...

วันนี้ (1พ.ย.64) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายการเปิดประเทศ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม , พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพแก่สมาคมแท็กซี่เพื่อช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่โดยจะนำไปมอบให้กับสมาชิกของสมาคมต่อไป

60 ครั้ง

28 ตุลาคม 2564

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสถานีขนส่งสินค้า (Truck Term...

วันนี้ (28 ต.ค. 64) ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal Development Plan) โดยมีนางสาวรัตนา อิทธิอมร ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting และถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ และ Youtube Channel ของกรมการขนส่งทางบก โดยมีการเสวนาในหัวข้อ "สถานีขนส่งสินค้า กับการพัฒนาระบบขนส่งไทย ภายใต้บริบทของยุค Ditital และโลกหลัง Covid" ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งาน และพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า ของกรมการขนส่งทางบกต่อไป

42 ครั้ง

23 ตุลาคม 2564

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันนี้ (23 ต.ค.64) ณ พระลานพระราชวังดุสิต นางสาวนงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา หัวหน้าผู้ตรวจราชการ , นางชะไมพร โชติมาโนช ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร , นายสุรเชษฐ คล้ายแจ้ง เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการกรมการขนส่งทางบก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

49 ครั้ง

18 ตุลาคม 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบูรณากา...

วันนี้ (18 ต.ค.64) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายกับผู้หลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางของระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง , กรมการขนส่งทางบก โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก , การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายและเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้บริการระบบ M-Flow โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม , คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม , นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และสื่อมวลชนร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อยกระดับการให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตอบโจทย์การเดินทางในสังคมยุคดิจิทัลที่แข่งขันกันด้วยเวลา พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวต่อไปสู่ความมั่นคง

64 ครั้ง

13 ตุลาคม 2564

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหา...

วันนี้ (13 ต.ค.64) ณ กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 และยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

81 ครั้ง

13 ตุลาคม 2564

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ "เจาะประเด็น 7HD" ในประเด็น...

วันนี้ (13 ต.ค. 64) ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ "เจาะประเด็น 7HD" ในประเด็น "กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์" ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 15.45 น. - 16.55 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD

26 ครั้ง

8 ตุลาคม 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใยผู้ขับรถแท็กซี่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก...

วันนี้ (8 ต.ค.64) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใยผู้ขับรถแท็กซี่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด-19 ) ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย ให้กับสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ณ ที่ทำการสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่ โดยมีนายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ รับมอบและได้แสดงความขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ห่วงใยและให้ความช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่โดยจะนำไปมอบให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ต่อไป นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ได้แสดงความขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่กรุณาให้ผู้ขับรถสาธารณะซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ และการติดตั้งฉากกั้นบนรถแท็กซี่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารในการใช้บริการ

61 ครั้ง

8 ตุลาคม 2564

ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทร...

วันนี้ (8 ต.ค. 64) ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับ บริษัท ขนส่ง จำกัด โดยมี ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วยนางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร และ นายนุตนันทน์ นุตาลัย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ผ่านการประชุมออนไลน์ (zoom Cloud Meetings) ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ของประเทศ จึงมีโครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS โดยตั้งเป้าหมายให้รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกขนาดใหญ่ มีระบบการควบคุม กำกับ และติดตามพฤติกรรม การใช้รถใช้ถนนทั้งในเรื่องความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ แบบออนไลน์เรียลไทม์ และมีการบริหารจัดการข้อมูลผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลางและภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด

68 ครั้ง

5 ตุลาคม 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใยผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก ...

วันนี้ (5 ต.ค.64) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใยผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย ให้กับสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย สมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย ณ ที่ทำการแต่ละสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเซื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยสมาคมฯ ได้ขอบคุณ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้ช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้าง นอกจากนี้สมาคมฯ ได้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ให้ผู้ขับรถสาธารณะซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ และการติดตั้งฉากกั้นบนรถแท็กซี่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และการสนับสนุนบริจาคสิ่งของร่วมกับสมาคมแท็กซี่นำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ

71 ครั้ง

1 ตุลาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู...

วันนี้ (1 ต.ค.64) นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ คล้ายแจ้ง เลขานุการกรม กรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหากุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

37 ครั้ง

1 ตุลาคม 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น...

วันนี้ (1 ต.ค. 64) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) (เข็มที่ 3) โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม , นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม , นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการรถไฟฯ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนให้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รองรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรด่านหน้ากระทรวงคมนาคม พนักงานผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ รวมถึงประชาชนทั่วไป ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

67 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl