กรมขนส่งทางบก

ข่าวไฮไลท์

17 พฤษภาคม 2565

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ โครงการ "ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้...

วันนี้ (17 พ.ค. 65) ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด คลองเตย กรุงเทพฯ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธาน กรรมการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และ นายชลัช วงศ์สงวน Sustainable Solution Business/Director SCG Logistic Management and Managing Director SCG Development ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ โครงการ "ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่ไปกับเชลล์" โดยมีคณะผู้บริหาร กรมการขนส่งทางบก และตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม ร่วมถ่ายภาพดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับการขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัยให้กับผู้ขับรถบรรทุก เสริมสร้างบุคลากรด้านการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพตอบสนองต่อภาคขนส่งของประเทศไทย รวมถึงเพิ่มพูนทักษะให้กับผู้ที่สนใจเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ อันเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั้งภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจ และเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนศักยภาพสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภาคขนส่งของประเทศ

93 ครั้ง

29 เมษายน 2565

แถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15

วันนี้ (29 เม.ย. 65) ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย , นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก , ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ นายแพทย์ ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ภายใต้ชื่อ “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ โดยมีนายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก , นายจักรกฤช ตั้งใจตรง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมยานยนต์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนร่วมในการแถลงข่าวดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 12 คนต่อแสนประชากรในปี 2570

93 ครั้ง

28 เมษายน 2565

การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold C...

วันนี้ (28 เม.ย. 65) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 เม.ย. 65 โดยมีนายสรชา หิรัญวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีทีมวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อ "ความเข้าใจและการตีความใบรับรองการวัดผลและการสอบเทียบทางอุณหภูมิ สำหรับมาตรฐาน Q Cold Chain" และทีมวิทยากรจากสถาบันอาหาร เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อ "วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร" โดยมีผู้แทนหน่วยตรวจอิสระ , ผู้แทนสมาคมและชมรมด้านการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

84 ครั้ง

25 เมษายน 2565

การประชุมซักซ้อมแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark และ Q ...

วันนี้ (25 เม.ย. 65) ณ กรมการขนส่งทางบก นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark และ Q Cold Chain และการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting โดยมีขนส่งจังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ได้นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน Q Mark และ Q Cold Chain ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

67 ครั้ง

18 เมษายน 2565

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงานของกรมการขนส่งทางก

เมื่อวันที่ (10 มี.ค.65) ณ กรมการขนส่งทางบก นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงานของกรมการขนส่งทางก เพื่อให้ตระหนักถึงมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ และทราบแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหา ป้องกัน และการลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

94 ครั้ง

15 เมษายน 2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถ...

วันนี้ (15 เม.ย. 65) นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตรวจความพร้อมรถโดยสารที่เข้า-ออก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้โดยสารและพนักงานขับรถ และได้ทำการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะก่อนจะให้บริการประชาชนซึ่งได้มีการตรวจสอบสภาพยางรถโดยอุปกรณ์วัดความลึกของดอกยางตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ส่งมอบให้ไว้ ทั้งนี้ ได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถอย่างเข้มข้น ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ต่อไป

55 ครั้ง

15 เมษายน 2565

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์...

วันนี้ (14 เม.ย. 65) นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบของ สขจ. กระบี่, สขจ. พังงา และ สขจ. ภูเก็ต ดังนี้ (1) ตรวจเยี่ยม ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ โดยมีนายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตรวจความพร้อมรถโดยสารที่เข้าออกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ (2) ตรวจเยี่ยม ณ จุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถบริเวณแยกวังหม้อแกง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นจุดตรวจบูรณาการร่วมระหว่าง สขจ.พังงา และ สขจ. ภูเก็ต โดยมีนายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดภูเก็ต และนางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ ขนส่งจังหวัดพังงา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่บูรณาการความร่วมกับแขวงทางหลวงพังงา และ สภ. เมืองพังงาในการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางผ่านจุดดังกล่าว (3) ตรวจเยี่ยม ณ ด่านตรวจท่าฉัตรชัย จังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยมี นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดภูเก็ต และนางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ ขนส่งจังหวัดพังงา ร่วมตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเครื่องดื่มสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับอาชีวะอาสา ณ จุดตรวจดังกล่าว ในการนี้ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ทดสอบการใช้อุปกรณ์วัดความลึกของดอกยางกับรถโดยสารสาธารณะ และมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้โดยสารและพนักงานขับรถ ทั้งนี้ ได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถอย่างเข้มข้น ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ต่อไป

161 ครั้ง

13 เมษายน 2565

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบชุดตรวจATK และของขว...

วันนี้ (13 เม.ย.65) ณ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 และ ศูนย์บริหารเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 กรมการขนส่งทาบก นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบชุดตรวจATK และของขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายนุตนันท์ นุตาลัย ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายสนั่น จำปา หัวหน้าฝ่ายเปรียบเทียบ รักษาการผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบกให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ นำไปสู่การเดินทางที่ปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้แก่ประชาชนต่อไป

134 ครั้ง

13 เมษายน 2565

ปลัดกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก ...

วันนี้ (13 เม.ย. 65) ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม , นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) พร้อมด้วยนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก เพื่ออำนวยความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พร้อมทั้งมอบชุดตรวจATK และของขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นายชีพ น้อมเศียร ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยายนต์ , นายบัญญัติ คันธา ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ , นางชะไมพร โชติมาโนช ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งผู้โดยสาร และผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับรถโดยสาร และสามารถร้องเรียนได้ทันที เพื่อลดการเกิดอุบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

67 ครั้ง

12 เมษายน 2565

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของของเจ้าหน้าที่กรมการข...

วันนี้ (12 เม.ย. 65) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ในการตรวจความพร้อมก่อนออกเดินทางของพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ ความพร้อมของรถ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน (ชั่วคราว) เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ และยังได้มอบของที่ระลึกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ภายในบริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

121 ครั้ง

11 เมษายน 2565

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจความพร้อมของรถแ...

(วันที่ 11 เม.ย. 2565) นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ Rest Area จังหวัดลำปาง บริเวณ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำปาง ได้แก่ แขวงทางหลวง ทางหลวงชนบท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 อำเภอสบปราบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสบปราบ เป็นต้น และได้มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนด้วย

109 ครั้ง

9 เมษายน 2565

พิธีเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ "ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19" และปล่อยแถวตำรวจรถไฟ

วันนี้ (9 เม.ย. 65) ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ "ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19" และปล่อยแถวตำรวจรถไฟ ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม , นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย , นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก , ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก , สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมมอบของที่ระลึกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ภายในบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง พร้อมทั้งตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจของพนักงานขับรถไฟ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการเมาแล้วขับ และรู้ถึงภัยอันตรายจากการดื่มสุราแล้วขับรถ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

51 ครั้ง

8 เมษายน 2565

พิธีเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ "ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19"

วันนี้ (8 เม.ย. 65) ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารภาคกลาง ชั้น 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ "ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19" ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม , นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก , ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก , สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

37 ครั้ง

8 เมษายน 2565

คณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิริประสิทธิ์นิรภัยวิคมอุดมมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่...

วันนี้ (8 เม.ย. 65) ณ กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นางพรรณี พุ่มพันธ์ , นางสิริรัตน์ วีรวิศาล และนายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิริประสิทธิ์นิรภัยวิคมอุดมมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย

101 ครั้ง

5 เมษายน 2565

กรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อติดตามมาตรการด้านการบำรุงรักษารถเพื่อความ...

กรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อติดตามมาตรการด้านการบำรุงรักษารถเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งาน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณการใช้งานรถโดยสารสาธารณะลดลง มีรถจำนวนมากที่จอดหรือหยุดใช้งานเป็นระยะเวลานาน ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากออกเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือออกเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลให้มีความต้องการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น ซึ่งหากผู้ประกอบการขนส่งละเลยที่จะทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษารถให้กลับมาสู่สภาพพร้อมใช้งาน หรือไม่ทำการเปลี่ยนหรือตรวจสอบอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถที่มีการเสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหาย หรือทำการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง อาจนำไปสู่การชำรุดของเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถระหว่างทำการขนส่ง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ วันนี้ (5 เม.ย. 65) กรมการขนส่งทางบก จึงมอบหมายเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง จำนวน 28 นาย ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 16 ราย (ประกอบด้วยผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง จำนวน 8 ราย ผู้ประกอบการรถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 8 ราย ) เพื่อเน้นย้ำและให้คำแนะนำผู้ประกอบการขนส่งให้ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ทำการเปลี่ยนหรือตรวจสอบอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถที่มีการเสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหาย หรือทำการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ก่อนการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ----------------------------------

43 ครั้ง

4 เมษายน 2565

การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการของผู้ประกอบการขนส่ง ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเ...

วันนี้ (4 เม.ย.65) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการของผู้ประกอบการขนส่ง ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยมีนางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก และผู้ประกอบการขนส่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัยและรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ที่กำลังจะมาถึง

31 ครั้ง

30 มีนาคม 2565

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการอบรม แบบเรียน สื่อประกอบการฝึกอบรม และทดสอบผู้จัดการด...

วันนี้ ( 30 มี.ค. 65 ) ณ ห้องจีมินิ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการอบรม แบบเรียน สื่อประกอบการฝึกอบรม และทดสอบผู้จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 65 โดยมีนายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาหลักสูตร แบบเรียน สื่อประกอบการฝึกอบรม และทดสอบผู้จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

82 ครั้ง

17 มีนาคม 2565

ร่วมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม ของสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด

วันนี้ (17 มี.ค.65) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม ของสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด นำโดยนายปรีดา มากมูลผล ที่ยื่นหนังสือขอให้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก พิจารณาให้ความช่วยเหลือรถตู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ช่วยเหลือรถตู้ที่อายุครบ 10 ปี และ 12 ปีให้สามารถชำระภาษีและใช้รถต่อไปได้อีก 1 รอบปีภาษี พร้อมทั้งขอให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งรถตู้โดยสาร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือราคาเชื้อเพลิงต่อไป

74 ครั้ง

23 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการรับฟังและตอบข้อซักถามแก่ค...

วันนี้ (23 ก.พ. 65) ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการรับฟังและตอบข้อซักถามพร้อมทั้งหารือในประเด็น การลงทะเบียนของแอปพลิเคชัน และการนำรถมาลงทะเบียน ของกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 , การเก็บค่าโดยสารที่มีระยะทางเกิน 60 กิโลเมตร ที่สามารถตกลงราคากับผู้โดยสารได้ , การเก็บค่าสัมภาระที่สามารถเรียกเก็บได้ทั่วประเทศ , การปรับอัตราค่าโดยสารของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน โดยมีนางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยข้าราชการกรมการขนส่งทางบก ร่วมตอบข้อซักถาม และมีคณะกรรมการบริหารร่วม 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย , สมาคม​ประสานงาน​รถรับจ้าง​สุวรรณภูมิ , สมาคมแท็กซี่ยานยนต์ไฟฟ้า และสมาคมผู้ขับรถแท็กซี่สาธารณะ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

394 ครั้ง

4 กุมภาพันธ์ 2565

มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2564"

วันนี้ (4 ก.พ. 65) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมกรขนส่งทางบก เป็นประธานการประชุมกรมการขนส่งทางบกและมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2564" ซึ่งพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม มีมติเห็นชอบให้ นางสาวชนัญชิดา นาคปลัด นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา กรมการขนส่งทางบก ได้รับรางวัลคนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกเข้าร่วมการประชุมและพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อแสดงความชื่นชมและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการผู้ประพฤติชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป

92 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl