กรมขนส่งทางบก

เกี่ยวกับกรม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกดังนี้ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนส่งทางบก โดยการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. 1
  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. 2
  ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
 3. 3
  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางบก
 4. 4
  ดำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางบก
 5. 5
  ร่วมมือ และประสานงานกับองค์การ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการขนส่งทางบก และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
 6. 6
  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก มีดังนี้

ราชการบริหารส่วนกลาง

 1. 1
  สำนักงานเลขานุการกรม
 2. 2
  กองการเจ้าหน้าที่
 3. 3
  กองตรวจการขนส่งทางบก
 4. 4
  กองแผนงาน
 5. 5
  สำนักกฎหมาย
 6. 6
  สำนักการขนส่งผู้โดยสาร
 7. 7
  สำนักการขนส่งสินค้า
 8. 8
  สำนักบริหารการคลังและรายได้ 
 9. 9
  สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ 
 10. 10
  สำนักวิศวกรรมยานยนต์ 
 11. 11
  สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
 12. 12
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. 13
  สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 1. 1
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • กลุ่มวิชาการขนส่ง
  • ฝ่ายทะเบียนรถ
  • ฝ่ายตรวจสภาพรถ
  • ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl