กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ต้องทำการจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่

 
 1. 1.
  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
 2. 2.
  มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 3. 3.
  มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 4. 4.
  ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 5. 5.
  ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 6. 6.
  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 7. 7.
  ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 8. 8.
  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. 1.
  บัตรประชาชนฉบับจริง
  1. กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง(PASSPORT) พร้อมสำเนา
  2. กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตการทำงาน (WORK PERMIT) ที่ระบุที่พักอาศัยของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 2. 2.
  ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน ตามรูปแบบที่แพทยสภากำหนด (-->ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ภาษาไทย<--)

ขั้นตอนการดำเนินการ

ต้องมีคิวอบรมก่อนดำเนินการอื่นๆ โดยสามารถจองคิวอบรมได้ 2 ช่องทาง คือ
 1. จองคิวอบรมด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
 2. จองคิวอบรมทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลข 02-271-8888 ต่อ 4201-4 หรือโทร 1584
 3. สำหรับ ผู้ที่จองคิวทางโทรศัพท์ ต้องมาลงทะเบียนในวันที่นัดอบรมก่อนเวลา 08.00 เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรม จากนั้น จึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 1. 1.
  ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. 2.
  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  1. ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
  2. ทดสอบสายตาทางลึก
  3. ทดสอบสายตาทางกว้าง
  4. ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
 3. 3.
  อบรม (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง)
 4. 4.
  ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)
 5. 5.
  ทดสอบขับรถ

  ก. การทดสอบขับรถยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ ดังนี้

  ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดระเทียบทางเท้า
  ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
  ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
  ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
  ท่าที่ 5 การกลับรถ
  ท่าที่ 6 การขับรถเดินห้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
  ท่าที่ 7 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

  ข. การทดสอบขับรถจักรบานยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ ดังนี้

  ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
  ท่าที่ 2 การขับรถทางตัวบนทางแคบ
  ท่าที่ 3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด
  ท่าที่ 4 การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้งขวารูปตัวเอส
  ท่าที่ 5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
 6. 6.
  ชำระค่าธรรมเนียม ( ปิดรับชำระเงิน 15.30 น. ) / ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต / จ่ายใบขับขี่

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl