กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ต้องทำการจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น


การต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ยื่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน)
 

หลักฐานประกอบคำขอ

 
 1. 1.
  ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือใบแทนใบอนุญาตขับรถดังกล่าว พร้อมด้วยภาพถ่าย แล้วแต่กรณี
 2. 2.
  บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. 3.
  ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน (https://tmc.or.th/detail_news.php?news_id=1029)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 
 1. 1.
  ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. 2.
  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  1. ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
  2. ทดสอบสายตาทางลึก
  3. ทดสอบสายตาทางกว้าง
  4. ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
 3. 3.
  อบรม 3 ชั่วโมง
 4. 4.
  ตรวจสอบความประพฤติหรือประวัติอาชญากร ไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีบุคคลทั่วไป /หนังสือรับรองความประพฤติให้ผู้ขอนำไปให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับใบ อนุญาต ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่ารับรองความประพฤติหรือประวัติอาชญากร
 5. 5.
  ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระค่าธรรมเนียม 15.30 น.) / ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต / จ่ายใบอนุญาตขับรถ
หมายเหตุ
 1. กรณีใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่นำมายื่น สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน
 2. กรณีใบอนุญาตสาธารณะที่นำมายื่น สิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียนและการสอบขับรถ

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl