กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ต้องทำการจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น


ผู้ประสงค์จะใช้ใบขับขี่รถสาธารณะ เพื่อขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ และรถยนต์บริการทัศนาจร
 

กรณีผู้ได้รับใบขับขี่รถสาธารณะ หรือใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ

หลักฐานประกอบคำขอ
 1. 1.
  ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ หรือใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบแทนใบขับขี่ดังกล่าว ซึ่งยังไม่สิ้นอายุพร้อมด้วยสำเนา
 2. 2.
  รูปถ่าย ขนาด 5 x 6.5 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลิทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
 3. 3.
  บัตรประชาชนฉบับจริง

กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็กตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

หลักฐานประกอบคำขอ
 1. 1.
  ใบขับขี่รถยนต์ในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็กตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ หรือใบแทนใบขับขี่ดังกล่าว พร้อมด้วยสำเนา
 2. 2.
  รูป ถ่าย ขนาด 5 x 6.5 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลิทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
 3. 3.
  บัตรประชาชนฉบับจริง

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. 2.
  อบรม 2 ชั่วโมง สำหรับการขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถในกรณี 1)
  อบรม 3 ชั่วโมง สำหรับการขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถในกรณี 2)
 3. 3.
  ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระค่าธรรมเนียม 15.30 น.) / พิมพ์บัตร / จ่ายบัตร

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl