กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ต้องทำการจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

 

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. 1.
  บัตรประชาชนฉบับจริง  ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 2. 2.
  ใบอนุญาตขับรถ หรือใบแทนฉบับจริง  ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 3. 3.
  หนังสือเดินทาง (PASSPORT) หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริง เฉพาะกรณีที่ขอหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 4. 4.
  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
 5. 5.
  หลักฐานการแก้ไขชื่อ-สกุล คำนำหน้า ยศ ในกรณีที่เอกสารตามข้อ 1-3 ไม่ตรงกัน
 6. หมายเหตุ เอกสารหลักฐานตามข้อ 1-3 ต้องถูกต้องตรงกัน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. 2.
  ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระค่าธรรมเนียม 15.30 น.) / จัดทำหนังสือรับรอง / จ่ายหนังสือรับรอง
หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
 1. 1.
  สำเนาเอกสารตามข้อ 1-3 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. 2.
  ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 3. 3.
  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ****(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม ไม่มีภาพวิวหลังรูป
 4. 4.
  บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 5.  
****เอกสารทุกอย่างต้องยังไม่สิ้นอายุ****

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl