กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

การดำเนินการทางทะเบียน และภาษีรถ สนง.ขนส่งจังหวัด ที่รถนั้นจดทะเบียน สนง.ขนส่ง ที่ผู้ประกอบการ มีภูมิลำเนา หรือสำนักงานขนส่งอื่น
การแจ้งไม่ใช้รถสำหรับรถที่แจ้งไม่เสียภาษีรถตามมาตรา 89 /  
การขอรับหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศ และเครื่องหมายแสดงประเทศ / /
การแปลหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายว่าด้ายการขนส่งทางบก เป็นภาษาอังกฤษ / /
การขอข้อมูลข่าวสารฯ / /
การขอหลักฐานทางทะเบียนแทนที่สูญหาย ชำรุด หรือลบเลือน /  
การยกเลิกการจดทะเบียนเนื่องจากบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ /  
การแจ้งย้ายรถเข้า /  
การแจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79 /  
การแจ้งไม่เสียภาษีรถตามมาตรา 89 /  
การแจ้งย้ายรถออก (ต้นทาง, ปลายทาง) /  
การเปลี่ยนแปลงสารถสำคัญของรถ /  
การโอนกรรมสิทธิ์รถ /  
การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ /  
การจดทะเบียนรถใหม่ / รถทะเบียนระงับ / รถที่แจ้งตามมาตรา79 / รถที่บอกเลิกสัญญาเช้าซื้อ /  
การชำระภาษีรถสำหรับรถที่ประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งส่วนบุคคลให้ยื่นต่อนาย ทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน หรือสำนักงานขนส่งอื่นได้

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl