กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. 1.
  หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
 2. 2.
  หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
 3. 3.
  หลักฐานการผ่านการตรวจสภาพรถ
 4. 4.
  หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 5. 5.
  หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง
 6. 6.
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ยื่นแบบคำอื่นๆ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
 2. 2.
  ตรวจสอบการบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.11
 3. 3.
  ชำระเงินค่าภาษีรถ (กรณีสิ้นอายุภาษีเดิม)
 4. 4.
  บันทึกรายการแจ้งใช้รถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
 5. 5.
  รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (กรณีชำระภาษี) และหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 3 ชั่วโมง 30 นาที

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl