กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. 1.
  หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถหรือใบแทน
 2. 2.
  สำเนาใบอนุญาตประกอบการระหว่างประเทศ
 3. 3.
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถเป็นบุคคล ธรรมดา) หรือ สำเนาหนังสือรับรองการทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
 4. 4.
  หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง
 5. 5.
  บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ยื่นแบบคำขออื่นๆ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
 2. 2.
  ตรวจสอบการบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.11
 3. 3.
  ชำระเงินค่าธรรมเนียม
 4. 4.
  รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน (ถ้ามี) และหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ และเครื่องหมายแสดงประเทศ และหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 50 นาที

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl