กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. 1.
  หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (ยกเว้นกรณีหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถสูญหาย)
 2. 2.
  กรณีขอเอกสารแทนสูญหาย ให้นำสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่ได้แจ้งความหายไว้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดง (หากไม่มีสำเนารายงานประจำวันก็ให้บันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐานกับนายทะเบียน)
 3. 3.
  กรณีขอแทนชำรุดให้นำที่ชำรุดมาแสดงด้วย
 4. 4.
  หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง หรือ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง (แล้วแต่กรณี) ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 5. 5.
  หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง
 6. 6.
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ
 7. 7.
  หลักฐานประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หนังสือรับรองนิติบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ยื่นแบบคำขออื่นๆ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
 2. 2.
  ชำระเงินค่าธรรมเนียม
 3. 3.
  บันทึกรายการทางทะเบียนรถ
 4. 4.
  รับเอกสารที่ขอคัดแทนสูญหาย ชำรุด หรือลบเลือน (กรณีการจัดทำแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถใหม่ ให้กำหนดวันรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ ในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายเลขทะเบียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมาขอรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 30 นาที

หมายเหตุ

ในกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสูญหาย ต้องยื่นคำขอรับเอกสารแทนสูญหายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบการสูญหาย ทำลาย ชำรุด ลบเลือน หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด จะถูกเปรียบเทียบปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข่าวสารแนะนำ

9 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl