กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. 1.
  หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถและแผ่นป้ายทะเบียนรถ
 2. 2.
  หนังสือยืนยันในการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ เช่าแบบลิสซิ่ง สำเนาสัญญา สำเนาใบเสร็จรับเงินสำหรับรถที่ผ่อนชำระบางส่วน
 3. 3.
  หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 4. 4.
  หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง
 5. 5.
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ยื่นแบบคำขออื่นๆ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
 2. 2.
  เสียภาษีรถประจำปีพร้อมเงินเพิ่ม (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน
 3. 3.
  ตรวจสอบการอนุญาตย้ายจากนายทะเบียนต้นทาง
 4. 4.
  บันทึกรายการทางทะเบียนรถ
 5. 5.
  รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 30 นาที

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl