กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. 1.
  หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
 2. 2.
  แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถเดิม เว้นแต่เป็นรถที่ได้แจ้งเลิกใช้ตาม ม.79 หรือรถที่การจดทะเบียนเป็นอันระงับ หรือรถที่ยกเลิกการจดทะเบียน เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญาฯ
 3. 3.
  หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
 4. 4.
  หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 5. 5.
  หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง
 6. 6.
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ยื่นแบบคำขออื่นๆ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
 2. 2.
  นำรถเข้ารับการตรวจสอบ/ตรวจสภาพรถ ณ งานตรวจสภาพรถ
 3. 3.
  ตรวจสอบการอนุญาตย้ายจากนายทะเบียนต้นทาง
 4. 4.
  ตรวจสอบการบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.11
 5. 5.
  ชำระเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษีประจำปี (ถ้ามี)
 6. 6.
  บันทึกรายการทางทะเบียนรถ
 7. 7.
  รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถ และหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 5 ชั่วโมง 15 นาที

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl