กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

การแจ้งย้ายรถให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่รถนั้นจดทะเบียน (ต้นทาง) หรือรถนั้นจะใช้งาน (ปลายทาง)
 

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. 1.
  หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ แผ่นป้ายทะเบียนรถ
 2. 2.
  หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
 3. 3.
  หลักฐานการถอนรถจังหวัดต้นทางและการบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.11 จังหวัดปลายทาง หากไม่มีการบรรจุรถให้แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 (กรณีย้ายต้นทาง)
 4. 4.
  หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง
 5. 5.
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ยื่นคำขออื่นๆ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
 2. 2.
  ชำระภาษีรถประจำปีที่ค้างพร้อมเงินเพิ่ม (ถ้ามี)
 3. 3.
  บันทึกรายการทางทะเบียนและอนุญาตย้ายรถในระบบงาน (กรณีย้ายต้นทาง)
 4. 4.
  รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน
 5. 5.
  จังหวัดต้นทางจัดพิมพ์รายงาน ตรวจสอบ และบันทึกการอนุญาตย้ายรถในระบบงานในวันนั้นหรือวันทำการถัดไป (กรณีแจ้งย้ายรถปลายทาง)

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 30 นาที

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl