กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

หลักฐานที่ใช้

 1. 1.
  หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
 2. 2.
  หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
 3. 3.
  หลักฐานการได้มาของอุปกรณ์ส่วนควบที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่วนควบที่ขอเปลี่ยน หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ใหม่ ใบเสร็จรับเงินค่าทำสี ใบเสร็จรับเงินค่าแรง
 4. 4.
  หลักฐานการอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
 5. 5.
  หลักฐานการผ่านการตรวจสภาพรถ
 6. 6.
  หนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงของรถจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม (กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของรถ)
 7. 7.
  หนังสือให้ความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก (กรณีต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน)
 8. 8.
  หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง
 9. 9.
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถพร้อมหลักฐาน
 2. 2.
  ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีรถ (ถ้ามี)
 3. 3.
  นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ณ งานตรวจสภาพรถ
 4. 4.
  บันทึกรายการทางทะเบียนรถ
 5. 5.
  รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 40 นาที

หมายเหตุ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถก่อนได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจะต้องเปรียบเทียบปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl