กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสูญหายหรือชำรุด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือชำรุด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้

หลักฐานที่ใช้

 1. 1.
  สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 2. 2.
  หนังสือรับรอง ไม่เกิน 180 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
 3. 3.
  หลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีตำรวจ หรือใบอนุญาตที่ชำรุด แล้วแต่กรณี
 4. 4.
  หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตฯ 100 บาท

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ยื่นคำขอ
 2. 2.
  รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของคำขอ
 3. 3.
  รับชำระค่าธรรมเนียมพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
 4. 4.
  บันทึกรายการในใบอนุญาตฯ และออกใบอนุญาตฯ
 5. 5.
  สรุปรายละเอียดเสนอนายทะเบียนกลางพิจารณา
 6. 6.
  นายทะเบียนกลางพิจารณาอนุมัติและลงนาม
 7. 7.
  จ่ายเรื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 10 นาที

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl