กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ผู้ประกอบการขนส่งที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เป็นต้น ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่ออกใบอนุญาตฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้

หลักฐานที่ใช้

 1. 1.
  สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 2. 2.
  หนังสือรับรอง ไม่เกิน 180 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
 3. 3.
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
 4. 4.
  หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดนั้น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น
 5. 5.
  หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ยื่นคำขอ
 2. 2.
  รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของคำขอ
 3. 3.
  บันทึกรายการในระบบงานและในใบอนุญาตฯ
 4. 4.
  สรุปรายละเอียดเสนอนักวิชาการขนส่งพิจารณา
 5. 5.
  นักวิชาการขนส่งพิจารณานำเสนอนายทะเบียนกลาง
 6. 6.
  นายทะเบียนกลางพิจารณาอนุมัติและลงนาม
 7. 7.
  จ่ายเรื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 10 นาที

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl