กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขลักษณะหรือมาตรฐานรถตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม ต้องแจ้งความประสงค์พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นต้องใช้รถลักษณะหรือ มาตรฐานที่ต้องการปรับปรุงต่อนายทะเบียน โดยยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้

หลักฐานที่ใช้

 1. 1.
  สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 2. 2.
  หนังสือรับรอง ไม่เกิน 180 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
 3. 3.
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
 4. 4.
  สำเนาทะเบียนรถ
 5. 5.
  หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ยื่นคำขอ
 2. 2.
  รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของคำขอ
 3. 3.
  ตรวจสอบประวัติการประกอบการขนส่ง และบัญชี ขส.บ.11
 4. 4.
  บันทึกรายการในระบบงานและในใบอนุญาตฯ
 5. 5.
  สรุปรายละเอียดเสนอนักวิชาการขนส่งพิจารณา
 6. 6.
  นักวิชาการขนส่งพิจารณานำเสนอนายทะเบียนกลาง
 7. 7.
  นายทะเบียนกลางพิจารณาอนุมัติและลงนาม
 8. 8.
  จ่ายเรื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 40 นาที

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl