กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีปริมาณงานขนส่งเพิ่มขึ้น และประสงค์จะขอใช้รถเพิ่มขึ้นก็ให้ยื่นคำขอพร้อมทั้งเหตุผลในการขอเพิ่มรถ ต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้

หลักฐานที่ใช้

 1. 1.
  สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 2. 2.
  หนังสือรับรอง ไม่เกิน 180 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
 3. 3.
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
 4. 4.
  สำเนาทะเบียนรถ หรือหลักฐานการได้มาของรถ (กรณีรถใหม่)
 5. 5.
  หนังสือชี้แจงความจำเป็นในการใช้รถ
 6. 6.
  หลักฐานแสดงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องขออนุญาตใช้รถเพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
 7. 7.
  หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ยื่นคำขอ
 2. 2.
  รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของคำขอ
 3. 3.
  ตรวจสอบประวัติการประกอบการขนส่ง ปริมาณงานและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางทะเบียนรถทุกคัน
 4. 4.
  ตรวจสอบบัญชี ขส.บ.11
 5. 5.
  บันทึกรายการในระบบงานและในใบอนุญาตฯ
 6. 6.
  สรุปรายละเอียดเสนอนักวิชาการขนส่งพิจารณา
 7. 7.
  นักวิชาการขนส่งพิจารณานำเสนอนายทะเบียนกลาง
 8. 8.
  นายทะเบียนกลางพิจารณาอนุมัติและลงนาม
 9. 9.
  จ่ายเรื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 3 ชั่วโมง 10 นาที

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl