กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประสงค์จะใช้รถคันใดในการประกอบการขนส่งของตน โดยจะขอเปลี่ยนใช้รถคันใหม่ลักษณะเดียวกันกับรถเดิมเข้าบรรจุแทน ให้แจ้งเหตุผลแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนรถได้ตามเงื่อนไขเดิมต่อนาย ทะเบียนโดยยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้

หลักฐานที่ใช้

 1. 1.
  สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 2. 2.
  หนังสือรับรอง ไม่เกิน 180 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
 3. 3.
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
 4. 4.
  สำเนาทะเบียนรถคันที่ขอถอน และคันที่ขอเปลี่ยน (หรือหลักฐานการได้มาของรถ กรณีรถใหม่)
 5. 5.
  หนังสือรับรองการบรรจุรถ
 6. 6.
  หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ยื่นคำขอ
 2. 2.
  รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของคำขอ
 3. 3.
  ตรวจสอบบัญชี ขส.บ.11
 4. 4.
  บันทึกรายการในระบบงาน
 5. 5.
  สรุปรายละเอียดเสนอนายทะเบียนกลางพิจารณา
 6. 6.
  นายทะเบียนกลางพิจารณาอนุมัติและลงนาม
 7. 7.
  จ่ายเรื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 10 นาที

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl