กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบ อนุญาต ให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้

หลักฐานที่ใช้

 1. 1.
  ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 2. 2.
  หนังสือรับรอง พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 90 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
 3. 3.
  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
 4. 4.
  หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ 500 บาท

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ยื่นคำขอ
 2. 2.
  รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของคำขอ
 3. 3.
  ตรวจสอบประวัติการประกอบการขนส่ง ปริมาณงานและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางทะเบียนรถทุกคันในบัญชี ขส.บ.11
 4. 4.
  รับชำระค่าธรรมเนียม พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
 5. 5.
  บันทึกรายการในระบบงาน
 6. 6.
  ออกใบอนุญาตฯ
 7. 7.
  สรุปรายละเอียดเสนอนักวิชาการขนส่งพิจารณา
 8. 8.
  นักวิชาการขนส่งพิจารณานำเสนอนายทะเบียนกลาง
 9. 9.
  นายทะเบียนกลางพิจารณาอนุมัติและลงนาม
 10. 10.
  จ่ายเรื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 5 ชั่วโมง 10 นาที

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl