กรมขนส่งทางบก

วันที่ 8 สิงหาคม 2559

รถที่สามารถขออนุญาตเพื่อนำมาใช้ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

 1. 1.
  รถจักรยานยนต์
 2. 2.
  รถยนต์นั่ง ซึ่งมีจำนวนที่นั่งรวมที่นั่งผู้ขับรถไม่เกิน 9 ที่นั่ง (ไม่รวมรถที่มีลักษณะเป็นรถตู้)
 3. 3.
  รถยนต์บรรทุก ที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม

ประเภทรถที่ไม่สามารถขออนุญาตได้: รถตู้, รถบ้าน, รถบัส, รถบรรทุกขนาดใหญ่

การขออนุญาตนำรถจดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทย

ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการนำรถจดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจะต้องดำเนินการผ่านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
 1. 1.
  จะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนำเที่ยวจากต่างประเทศหรือประเภททั่วไปเท่านั้น
 2. 2.
  ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารครบถ้วน ไม่น้อยไปกว่า 15 วันทำการ ก่อนวันแรกที่นำรถเข้ามาใช้ในประเทศไทย
 3. 3.
  ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสามารถดำเนินการยื่นคำขออนุญาตและรับเครื่องหมายแสดงการใช้รถได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไทย

เงื่อนไขในการกำกับดูแลรถต่างประเทศ

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องจัดให้มีผู้นำทาง โดยจะเป็นมัคคุเทศก์หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายก็ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานให้ผู้ใช้รถเดินทางด้วยความปลอดภัย โดยจะต้องระบุลงในแบบฟอร์มหนังสือรับรองการกำกับดูแลการใช้รถ ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์ขั้นต่ำดังนี้
 1. 1.
  รถไม่เกิน 5 คัน: ผู้นำทางอย่างน้อย 1 คน พร้อมรถยนต์นำทางอย่างน้อย 1 คัน
 2. 2.
  รถ 5-15 คัน: ผู้นำทางอย่างน้อย 2 คน พร้อมรถยนต์นำทางอย่างน้อย 2 คัน
 3. 3.
  รถ 16 คันขึ้นไป: ผู้นำทางอย่างน้อย 3 คน พร้อมรถยนต์นำทางอย่างน้อย 3 คัน

ผู้นำทางจะต้องเป็นคนสัญชาติไทยและรถยนต์ที่ใช้นำทางจะต้องเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยอย่างน้อย 1 คัน กล่าวคือ ในกรณีที่มีรถยนต์นำทางมากกว่า 1 คัน คันที่เหลืออาจเป็นรถที่จดทะเบียนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตและอยู่ในกลุ่มที่เดินทางคณะเดียวกัน ซึ่งมีผู้นำทางร่วมนั่งไปด้วยก็ได้

เอกสารประกอบสำหรับการยื่นขออนุญาต

ในการขออนุญาตแต่ละครั้ง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

 1. 1.
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 2. 2.
  ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
 3. 3.
  หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวมิได้ดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 4. 4.
  หนังสือรับรองการกำกับดูแลการใช้รถของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 5. 5.
  แบบคำขออนุญาตใช้รถในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

พร้อมแนบเอกสารเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตใช้รถและรถดังต่อไปนี้

 1. 1.
  ภาพถ่ายหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาตใช้รถ ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในกรณีที่ผู้ขอมีสัญชาติที่มิได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา จะต้องมีรายการตรวจลงตรามาด้วย
 2. 2.
  ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถที่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 3. 3.
  ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 4. 4.
  หนังสือยินยอมจากเจ้าของรถ กรณีผู้ขออนุญาตใช้รถมิได้เป็นเจ้าของรถ
 5. 5.
  ภาพถ่ายหนังสือรับรองการผ่านการตรวจสภาพรถ
 6. 6.
  ภาพถ่ายตัวรถที่สามารถมองเห็นลักษณะรถ สีรถ และหมายเลขทะเบียนรถ อย่างน้อย 1 รูป
 7. 7.
  ภาพถ่ายหลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 8. 8.
  ภาพถ่ายหลักฐานการเอาประกันภัยประเภท 3 ซึ่งมีความคุ้มครองดังนี้
  1. ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อหนึ่งคนในแต่ละครั้ง
  2. ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท ในแต่ละครั้ง
 9. 9.
  หลักฐานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น สถานที่พักและกำหนดการต่างๆ
 10. 10.
  หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการใช้รถจดทะเบียนต่างประเทศในประเทศไทย

หากเอกสารใดไม่มีภาษาอังกฤษกำกับ จะต้องมีฉบับแปลอังกฤษหรือไทยรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศนั้น ได้แก่ หน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารหรือกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้นๆ

อายุของเครื่องหมายแสดงการใช้รถ

ในการขออนุญาตแต่ละครั้ง รถคันหนึ่งสามารถขออนุญาตในแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 30 วัน และรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 60 วันต่อปีปฏิทิน

ใบอนุญาตขับรถที่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย

นอกเหนือจากใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกแล้ว ใบอนุญาตขับรถที่สามารถใช้ได้ในประเทศไทยมีดังนี้
 1. 1.
  ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน (ไม่รวมใบอนุญาตขับรถชั่วคราว)
 2. 2.
  ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (International Driving Permit) ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนทำ ณ กรุงเจนีวา ค.ศ. 1949
หากผู้ที่ประสงค์จะขับขี่เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่มีใบอนุญาตขับรถประเภทข้างต้น จะต้องติดต่อขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว (ชนิดอายุ 30 วัน) ภายในวันแรกที่นำรถเข้ามาใช้ในประเทศไทย ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดภายในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของด่านศุลกากรขาเข้า โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและนัดหมายสำนักงานขนส่งจังหวัดเป็นการล่วงหน้า

การขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว (ชนิดอายุ 30 วัน) กรณีไม่มีใบอนุญาตขับรถที่ใช้ได้ในประเทศไทย

เอกสารสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวมีดังนี้
 1. 1.
  หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. 2.
  หนังสือรับรองที่อยู่โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว (อาจใช้ที่อยู่ซึ่งนักท่องเที่ยวพักอาศัยขณะอยู่ในประเทศไทยหรือที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวก็ได้)
 3. 3.
  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขับรถไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
 4. 4.
  ใบอนุญาตขับรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให้และยังไม่สิ้นอายุ พร้อมฉบับแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ

ขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวมีดังนี้

 1. 1.
  เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
 2. 2.
  เข้ารับการอบรมจำนวน 1 ชั่วโมง
 3. 3.
  ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
  1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 205 บาท
  2. ค่าบริการถ่ายรูปและออกใบอนุญาตขับรถแบบพลาสติก 100 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 1. 1.
  ส่วนกลางติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
 2. 2.
  ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl