กรมขนส่งทางบก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก ปรับปรุงระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) รองรับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ยืนยัน!!! ช่วงวันที่ 27-30 กรกฎาคม นี้ สถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศให้บริการตรวจสภาพรถได้ตามปกติ โดยเจ้าของรถจะได้รับใบรายงานผลการตรวจสภาพรถ (ใบ QR Code) เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นชำระภาษีรถประจำปี

 

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์กำหนดการปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ชั่วคราวในช่วงวันหยุด ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ส่งผลให้การบริการด้านทะเบียนและภาษีรถผ่านระบบสารสนเทศแบบออนไลน์จำเป็นต้องงดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวทุกช่องทาง โดยแนะนำให้ประชาชนติดต่อล่วงหน้าหรือภายหลังจากการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการขนส่งทางบกดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในส่วนของการให้บริการของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ซึ่งในเบื้องต้นได้แจ้งงดให้บริการในช่วงดังกล่าวด้วย เนื่องจากการเชื่อมโยงผลการตรวจสภาพรถกับระบบงานทะเบียนและภาษีรถต้องทำงานผ่านระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสูงสุด กรมการขนส่งทางบกได้เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถแยกจากระบบงานทะเบียนและภาษีรถเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะทำให้สถานตรวจสภาพรถสามารถให้บริการตรวจสภาพรถและออกใบรายงานผลการตรวจสภาพรถ (ใบ QR code) ให้แก่เจ้าของรถได้ตามปกติ สำหรับเจ้าของรถที่นำรถเข้าตรวจสภาพและผ่านตามมาตรฐานที่กำหนดจะได้รับใบรายงานผลการตรวจสภาพรถ  (ใบ QR Code) ซึ่งต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นชำระภาษีรถประจำปี

 

นายณันทพงศ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาให้สถานตรวจสภาพรถทุกแห่งต้องรายงานผลตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศแบบออนไลน์และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานทะเบียนและภาษีรถ เป็นการยกระดับการให้บริการประชาชน ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ การทำงานของสถานตรวจสภาพรถ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อรักษามาตรฐานสถานตรวจสภาพรถและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจรับรองสภาพรถ กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือสถานตรวจสภาพรถทุกแห่งดำเนินการตรวจสภาพรถให้ครบถ้วน ถูกต้องตามขั้นตอน และให้การรับรองตามความเป็นจริง หากพบสถานตรวจสภาพรถใดมีพฤติกรรมทุจริตหลอกลวงประชาชน ดำเนินการตรวจสภาพรถไม่ครบตามขั้นตอน หรือให้การรับรองการตรวจสภาพโดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง มีมาตรการลงโทษเข้มงวด จริงจัง ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตสถานตรวจสภาพรถทันที ทั้งนี้ หากประชาชนพบสถานตรวจสภาพรถกระทำความผิด แจ้งข้อมูลที่สายด่วน 1584 หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือแจ้งโดยตรงที่ส่วนสถานตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ผ่านทาง ID Line “@vicdlt”

ทั้งนี้ ในระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของกรมการขนส่งทางบก (Master Data Management : MDM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการในอนาคต กรมการขนส่งทางบกต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อขอรับบริการด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกในช่วงเวลาดังกล่าวมา ณ ที่นี้

----------------------------------             

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก แจ้ง วันที่ 27-30 ก.ค. 60 สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ให้บริการตามปกติ.docx 26 ก.ค. 2560 183 KB 686

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl