กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 ธันวาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บมจ.วิริยะประกันภัย และบมจ.เทเวศประกันภัย เพิ่มทางเลือกการเข้าถึงบริการด้านประกันภัยที่มีคุณภาพ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร รถบรรทุก และรถแท็กซี่ที่ติดตั้ง GPS Tracking  ตามโครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (22 ธันวาคม 2560) เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร นายสนิท พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  และ นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยการใช้ประโยชน์จากการเทคโนโลยีติดตามการเดินรถด้วยระบบ GPS Tracking ภายใต้โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ซึ่งนับเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า  ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้มีการนำเทคโนโลยีติดตามการเดินรถระบบ GPS Tracking มาติดตั้งในรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุก และรถลากจูง ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” รวมถึงรถแท็กซี่ตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจากระบบติดตามรถ Online แบบ Real-time โดยเน้นมาตรการในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ การบันทึกประวัติการเดินรถเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม และนอกจากการนำข้อมูลการเดินรถมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพในการกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยแล้ว ผู้ประกอบการขนส่งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้เป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการ  ทั้งในด้านการใช้พลังงาน ต้นทุนการเดินรถ ตลอดจนการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  โดยประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากระบบการติดตามการเดินรถด้วย GPS Tracking  กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดนโยบายช่วยเหลือ สนับสนุน  และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งที่ให้ความร่วมมือติดตั้ง GPS Tracking ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่ให้การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ซึ่งความร่วมมือกับภาคประกันภัยทั้งสองบริษัทในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสานต่อนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และยังเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว ประกอบกับเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   

นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ที่ผ่านมา บมจ.วิริยะประกันภัย ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนมาอย่ฟางต่อเนื่อง รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บรรเทาความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการให้บริการด้านประกันภัย ดังเช่นในปี 2560 เป็นปีที่ บมจ.วิริยะประกันภัย ประกาศให้เป็นปีแห่งการก้าวสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมประกันภัย ด้วยแนวคิด “70 ปี วิริยะประกันภัย มุ่งสู่อนาคต ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้ นวัตกรรมบริการ 4.0”  โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัย เพิ่มทางเลือกผู้ประกอบการตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ในครั้งนี้  “บมจ.วิริยะประกันภัย เล็งเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างเอนกอนันต์ และมีความยินดีอย่างยิ่งในการรวมพลังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วน และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการนี้ ทางบริษัทฯ จึงจัดทำเบี้ยประกันในราคาพิเศษ เพื่อลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องมือกำหนดตำแหน่งบนโลก หรือ GPS ในการสร้างภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อบรรเทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยโครงการฯ ดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมในแง่ของผู้ประกอบการขนส่ง การเข้าร่วมโครงการฯ จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆอันเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม แสดงเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมและถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับโครงการฯ ร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม”

ทั้งนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งทั้งระยะสั้นและระยะยาว และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ ในเบื้องต้น ผู้ประกอบการที่ติดตั้ง GPS Tracking และเชื่อมโยง ข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีประวัติพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี ไม่เกิดอุบัติ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเพื่อรับการพิจารณาส่วนลดเบี้ยประกันภัยเป็นพิเศษอีกด้วย

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก MOU วิริยะและเทเวศน์ ยกระด.docx 22 ธ.ค. 2560 1 MB 358

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl