กรมขนส่งทางบก

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นต่อเนื่อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยยกระดับการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถ และเชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องกมลพร 1-3 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ภายใต้โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ เอกชน  และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการสถานีขนส่งและกิจการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ดังกล่าว จัดทำขึ้นภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสถานีขนส่งคนโดยสารเมื่อปลายปี 2560 โดยใช้ประกอบเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายละเอียดการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับ “แผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารระยะ 20 ปี” ที่ได้จัดทำขึ้นมาภายใต้โครงการเดียวกันนี้ ซึ่งถือเป็นแผนหลักที่กรมการขนส่งทางบกใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารในอนาคต โดยเฉพาะประเด็น   การให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่รองรับปริมาณผู้โดยสารและรถโดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ   คนทุกกลุ่มเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม เช่น คนสูงอายุ และคนพิการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการภายในสถานีขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการตารางการเดินรถ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย    ในการเดินทางให้แก่ประชาชน เช่น การใช้ระบบ GPS Tracking ติดตามการเดินรถพร้อมแสดงเวลารถเข้า-ออกได้แบบ Realtime การพัฒนาระบบการเชื่อมต่อกับการขนส่งระบบอื่นๆ ทุกโหมดการเดินทางตามนโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ยังได้รับความนิยม โดยมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการกันมาก เนื่องจากเป็นรูปแบบการขนส่งที่สามารถขนส่งได้ถึงหน้าบ้านหรือบริเวณชุมชนที่พักอาศัย แต่ด้วยการแข่งขันจากสายการบินต้นทุนต่ำและพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานีฯ แห่งนี้ใหม่ในอนาคต เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานสถานีฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก จึงได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ“ร่างแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารระยะ 20 ปี” และ “ร่างแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)” ภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ครอบคลุมรายละเอียดทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อเพิ่มระดับการให้บริการ การกำหนดพื้นที่การให้บริการ แนวทางการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอาเซียน

 .................................................          

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
press กรมการขนส่งทางบก เดินหน้ารับฟังความคิด.docx 5 ก.พ. 2561 129 KB 1075

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl