กรมขนส่งทางบก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม และไทย-กัมพูชา ตั้งแต่บัดนี้-19 มีนาคม 2561 เชื่อมั่น!!! อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าไทยข้ามแดน ผ่านแดนไปยังประเทศอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น

 

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่างไทย-กัมพูชา ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ในการเริ่มใช้ความตกลงในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่จุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขตและแดนสะหวัน-ลาวบาว สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกในเส้นทางทั้งสองฉบับดังกล่าวจะได้รับความสะดวกในการขนส่งสินค้าไทยไปยังประเทศที่สองและสาม ทั้งการข้ามแดน และผ่านแดน รวมทั้งส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศสมาชิก โดยไม่ต้องมีการขนถ่าย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง และจะเป็นส่วนสนับสนุนให้การพัฒนาเศรษฐกิจภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขยายตัวเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต ผู้สนใจ สามารถยื่นคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่างไทย-กัมพูชา และบันทึกความเข้าใจระดับไตรภาคีระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561

 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา และบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ในการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แล้วแต่กรณี รวมทั้งต้องยอมรับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยมีหลักฐานประกอบคำขอรับการคัดเลือก ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แล้วแต่กรณี ที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แล้วแต่กรณีที่ยังไม่สิ้นอายุ (ถ้ามี) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ เอกสารแสดงความน่าเชื่อถือในการประกอบการขนส่ง ความพร้อมในการประกอบการขนส่ง การบริหารจัดการ และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถที่ขอใช้ในกรณีที่มีรถอยู่แล้ว ณ วันที่ยื่นคำขอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โดยดาวน์โหลดคำขอได้ทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th และยื่นคำขอได้ที่ ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8491 ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8521 ส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตความรับผิดชอบ โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ต้องศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนให้ชัดเจน ศึกษาเส้นทาง และภูมิประเทศ ของประเทศที่จะทำการขนส่งระหว่างประเทศ และขอให้รักษามาตรฐานการประกอบการ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร พัฒนาคุณภาพการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืน รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

----------------------------------   

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl