กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มีนาคม 2561

กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สหภาพยุโรป (EU) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และผู้ประกอบการขนส่ง ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการขนส่งทางถนน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ สู่การเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากล 
.
วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เสริมสร้างความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า” โดยมีนางหลุยซ่า ราเกร์ รักษาการหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทยและ นายทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดยมีนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
.
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินมาตรการกำกับดูแล เข้มงวด การบังคับใช้กฎหมาย และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าแก่ผู้ประกอบการขนส่งให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการ ให้ผู้ขับรถที่ใช้ขนส่งสินค้าเกิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนตามเป้าหมายการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ควบคู่กับการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ เช่น มีระบบบริหารจัดการและการติดตามการขนส่งสินค้า มีกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green & Safety Logistics) มีการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ ทั้งต้นทุนการขนส่งสินค้าซึ่งเป็นสัดส่วนต้นทุนที่สูงที่สุดคิดเป็น 53.5% ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 37.4% และต้นทุนการบริหารจัดการ 9.1% ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการประกอบการ กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จึงได้จัดงานสัมมนาการเสริมสร้างความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า เพื่อสร้างความตระหนักด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และให้ความรู้ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งสินค้าและประหยัดเชื้อเพลิงจากการขนส่งสินค้า รวมถึงเป็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ด้วย 
.
โดยนางหลุยซ่า ราเกร์ รักษาการหัวหน้า คณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทย กล่าวว่า สหภาพยุโรปวางเป้าหมายที่จะลดผลกระทบเชิงลบของสภาพภูมิอากาศ ด้วยแนวคิดที่เรียกว่า “decoupling” ซึ่งต้องการลดการซ้ำซ้อนของการขนส่งสินค้า และลดการใช้เชื้อเพลิง ขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยมุ่งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งให้ได้ถึง 60% ภายในปี 2593 ดังนั้นนโยบายการขนส่งของเรา จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อลดการขนส่งทางถนน โดยเน้นการลดมลพิษและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิมากขึ้น และเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ เรามุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการขนส่ง เร่งให้มีการใช้ยานพาหนะที่สะอาด ตลอดจนส่งเสริมแหล่งพลังงานทางเลือกสำหรับการขนส่งด้วย
.
ด้าน นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการ ตัวรถ และพนักงานขับรถอย่างยั่งยืน กรมการขนส่งทางบกกำหนดมาตรการดำเนินงานต่อเนื่องและอยู่ระหว่างศึกษาการกำหนดให้ผู้ประกอบการรถโดยสารและรถบรรทุกต้องมีผู้จัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร การวางแผนจัดการการขนส่ง การดูแลพนักงานขับรถ ความพร้อมของยานพาหนะ และการกำกับดูแลการขนส่งให้มีความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งการติดตามการเดินรถผ่านระบบ GPS Tracking ทั้งด้านการใช้ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ซึ่งจะสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติ Safety Manager ทั้งผู้ประกอบการรถโดยสารและรถบรรทุกได้ภายในปี 2561 นี้

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 112 Press DLT Seminar on Enhance Safety and Efficiency in Freight Transport.doc 9 มี.ค. 2561 38 KB 222
ข่าวที่ 112 กรมการขนส่งทางบกจัดงานสัมมนา ยกระดับมาตร.doc 9 มี.ค. 2561 47 KB 248

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl