กรมขนส่งทางบก

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ คณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2, สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน, สำนักงานเขตตลิ่งชัน และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำเขตตลิ่งชัน ตั้งเครือข่าย “จักรยานยนต์รับจ้างตาสับปะรดเขตตลิ่งชัน” เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสำรวจตรวจสอบปัญหาการฝ่าฝืนกฎจราจร การขับขี่บนทางเท้า และยาเสพติด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน พร้อมรณรงค์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะบริการประชาชนผู้โดยสารและผู้ร่วมทางด้วยมิตรภาพเอื้ออาทร

 

วันนี้ (7 สิงหาคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประกอบด้วย พ.อ.กิตติภพ เธียรสิริวงษ์ เสนาธิการกองบังคับการควบคุมที่ 3 กองพลทหารราบที่ 9, พ.ต.อ.สุวโรจน์ โชติกาญจนรัศมิ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน, ว่าที่ ร.ต.สวิทย์ ทองกลอง หัวหน้างานกิจการพิเศษ สำนักงานเขตตลิ่งชัน และนายสมหวัง ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2  แถลงข่าวเปิดโครงการจักรยานยนต์รับจ้างตาสับปะรด เขตตลิ่งชัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบปัญหาการฝ่าฝืนกฎจราจร การขับขี่บนทางเท้า และปัญหายาเสพติดให้โทษ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน โดยมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะทุกคนจากทุกวินที่มีที่ตั้งวินอยู่ในท้องที่ความรับผิดชอบของ สน.ตลิ่งชัน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ นอกจากนี้ ได้บูรณาการกับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อนำร่องในการจัดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้วินัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้จัดทำโครงการจักรยานยนต์รับจ้างตาสับปะรดเขตตลิ่งชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎจราจร การจอดรถและขับขี่บนทางเท้าและปัญหายาเสพติดให้โทษ อีกทั้งยังเสริมสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสังคมสาธารณะและชุมชน โดยริเริ่มนำร่องในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในท้องที่ความรับผิดชอบของ สน.ตลิ่งชัน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนวินในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 50 วิน และมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งสิ้นจำนวน 821 คน ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ คณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประกอบด้วย สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2, สำนักงานเขตตลิ่งชัน, กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำเขตตลิ่งชัน สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันให้เข้ามาเป็นจิตอาสาในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎจราจร การจอดรถบนทางเท้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ โดยได้จัดตั้งไลน์กลุ่ม “พี่วินตาสับปะรด” เพื่อเป็นกลุ่มสำหรับประสานแจ้งปัญหาที่พบในพื้นที่ โดยระบุสภาพปัญหา วันเวลาและสถานที่หรือพิกัดที่เกิดเหตุให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว และส่วนที่สอง เป็นการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยบูรณาการกับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในท้องที่ความรับผิดชอบของ สน.ตลิ่งชัน ที่เข้ามาเป็นจิตอาสาในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎจราจร ต้องผ่านการอบรมวินัยจราจร การขับขี่ปลอดภัย กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นต้นแบบการขับขี่ที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้บริการประชาชนผู้โดยสารและผู้ร่วมทางด้วยมิตรภาพเอื้ออาทร สร้างการยอมรับจากชุมชน ในการทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพปัญหาต่างๆ และนำมาสู่การแก้ไขที่มีแนวทางชัดเจนเป็นรูปธรรม  ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎจราจร ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีวินัย เพื่อให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหน่วยงานอื่นสามารถนำไปปรับประยุกต์แนวทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่รับผิดชอบได้ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ภายใต้แนวคิดการดำเนินการแบบประชารัฐ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ดังเช่นโครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ โดยกำหนดให้พื้นที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย “DLT Helmet Area” ซึ่งได้รับความร่วมมือและหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ในจังหวัดนำไปต่อยอดดำเนินการ ก่อให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบและให้เห็นความสำคัญที่จะต้องสวมใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยและเกิดการบอกต่อในสังคมเป็นวงกว้าง

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของมาตรฐานคุณภาพการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ภาครัฐมีนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องจดทะเบียนเป็นป้ายเหลือง ห้ามนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างขนส่งผู้โดยสาร พร้อมจัดระเบียบสถานที่จอดรอผู้โดยสาร (วิน) และกำหนดรูปแบบเสื้อวินที่ระบุชื่อวิน บัตรประจำตัว และหมายเลขประจำตัวถูกต้องตรงกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยและคุณภาพบริการจากภาครัฐ นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบบริการขนส่งสาธารณะด้วยการเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นในความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการเรียกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยมุ่งหวังให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมและประชาชนได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมาย และร่วมสนับสนุนการบริหารงานของรัฐบาลให้เดินหน้าต่อไป อย่างมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน

----------------------------------      

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
press กรมการขนส่งทางบกเปิดตัวโครงการจักรยานยนต์รับจ้างตาสับปะรด เขตตลิ่งชัน.docx 7 ส.ค. 2561 239 KB 219

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl